Dawns - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Dawns UG yn gwrs un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc Safon Uwch arall a Bagloriaeth Cymru. Gall fod yn bosibl dilyn y cwrs hwn fel myfyriwr rhan amser. Mae astudio dawns yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'n gymdeithasol tra’n hyrwyddo creadigrwydd, ffitrwydd a llesiant. Wrth i fyfyrwyr ddod yn berfformwyr, byddant hefyd yn datblygu eu hyder, hunan-barch a sgiliau gweithio mewn tîm. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r sgiliau a phrofiad gofynnol i fyfyrwyr i astudio dawns ymhellach, neu i gychwyn ar yrfa gyffrous yn y celfyddydau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cynnwys perfformiad, coreograffi ac ymgysylltu beirniadol mewn dwy uned:

1: Perfformiad a choreograffi *Arholiad ymarferol:* Arholiad ymarferol. 80 marc 50% o Safon UG. Asesiad nad yw’n arholiad (NEA) wedi ei farcio gan aseswr allanol o AQA, rhwng Mawrth a Mai.

2: Ymgysylltu Beirniadol: Arholiad ysgrifenedig: 2 awr. 80 marc. 50% o Safon UG.

Addysgu ac Asesu

Mae’r cymhwyster hwn yn llinol. Golyga llinol y bydd myfyrwyr yn sefyll pob arholiad ac yn cyflwyno pob asesiad nad yw’n arholiad ar ddiwedd y cwrs. Mae asesiad yn cynnwys cyfuniad o dasgau dawns ymarferol ynghyd ag aseiniadau ysgrifennu creadigol estynedig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F52
L3

Cymhwyster

AQA Lefel 3 TAG Uwch Gyfrannol mewn Dawns

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE