Seicoleg Droseddol

L2 Lefel 2
Rhan Amser
4 Medi 2024 — 14 Tachwedd 2024
Campws y Barri
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Seicoleg Troseddol hwn yn gwrs byr, 10 wythnos sy'n rhedeg o fis Medi tan Ragfyr ac mae'n addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn gorfodi'r gyfraith neu seicoleg.  Trwy gydol y cwrs byddwch yn astudio ystod o bynciau sy'n ymwneud ag ymddygiad troseddol, proffilio troseddwr a seicoleg fforensig a throseddol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs yn dechrau drwy edrych ar ddiffiniadau ymddygiad troseddol a'r dulliau gweithredu i ddeall a datrys trosedd. Yna mae'n archwilio'r defnydd o theorïau wrth ganfod trosedd. Yna, mae'n ymchwilio i'r datblygiad o broffilio troseddwr, gan archwilio'r berthynas rhwng proffilio a dadansoddiad ymddygiadol. Bydd myfyrwyr yn cymharu'r defnydd o broffilio ymddygiadol rhwng y UDA a'r DU ac archwilio a dadansoddi'r defnydd o seicoleg fforensig. Ystyrir trosedd difrifol, e.e. llofruddiaeth, a theorïau seicoleg troseddol ac mae'r uned yn dirwyn i ben drwy ymchwilio i'r chwedlau a'r realitioedd sy'n perthyn i lofruddion cyfresol. 

Mae pynciau'r unedau yn cynnwys:

 • Ymddygiad Troseddol
 • Dulliau Gweithredu i Ddeall A Datrys Trosedd
 • Defnydd Theorïau Seicolegol Wrth Ganfod Trosedd
 • Proffilio Troseddwr
 • Proffilio Troseddwr UDA a DU
 • Seicoleg Fforensig
 • Seicoleg Droseddol
 • Chwedlau a Realitioedd Llofruddion Cyfresol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £9.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £132.00

Gofynion mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fod â lefel dda o Lythrennedd oherwydd bydd angen rhywfaint o ysgrifennu annibynnol a bydd hyn yn cael ei asesu mewn cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Tachwedd 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

TLCR2E01
L2

Cymhwyster

PK82CY003 Criminological Psychology

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yma, caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gwrs Lefel 2 pellach, a fyddai'n dechrau ym mis Ionawr. Hefyd bydd llawer o'r myfyrwyr yn dilyn Tystysgrif CBAC Lefel 3 a Diploma mewn Troseddeg.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ