Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

L2 Lefel 2
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 14 Gorffennaf 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn darparu cyflwyniad eang i adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Cafodd ei ddatblygu ar gyfer unigolion sy'n gweithio ar hyn o bryd, neu'n bwriadu gweithio yn y sectorau.
Mae wedi'i dargedu at ddysgwyr sy'n dysgu yn seiliedig ar waith, mewn addysg bellach, a chweched dosbarth mewn ysgolion. Bydd y cymhwyster yn galluogi myfyrwyr i fynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau eraill ym maes adeiladu a BSE sy'n berthnasol a'r maes crefft sydd o ddiddordeb iddynt.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd pob dysgwr yn cwblhau unedau craidd sy'n eu cefnogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth gychwynnol o:

 • gyflwyniad i'r sectorau adeiladu a'r amgylchedd adeiledig
 • cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig, a'r swyddi oddi mewn iddo, a'r dibyniaethau rhwng y bobl sy'n gwneud y swyddi hynny
 • sut i hyrwyddo a chynnal iechyd a diogelwch drosoch chi eich hun ac eraill; a
 • sgiliau cyflogadwyedd sy'n berthnasol â gwaith yn y dyfodol.

Yn ogystal â'r unedau 'craidd' hyn, bydd dysgwyr yn astudio dau lwybr masnachu ac yn treulio amser yn dysgu sgiliau newydd, fydd yn cynnwys cynllunio, perfformio, a gwerthuso tasgau cyffredin.

Gwaith Coed: Bydd y rhan hwn o'r cwrs yn dangos i chi sut i ymarfer a datblygu sgiliau gwaith coed a saernïaeth drwy ddefnyddio offer llaw ac offer pŵer. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o'r swyddi, offer, deunyddiau, ac offer a ddefnyddir wrth gyflawni tasgau gyda choed.

Paentio ac Addurno: Bydd y rhan hwn o'r cwrs yn dangos i chi sut i baratoi arwynebau noeth a rhai sydd eisoes wedi'u paentio, a rhoi haenau dŵr a thoddol gyda brwsh a rholbren ar arwynebau syml. O fewn yr uned, dysgir sut i ddefnyddio offer mynediad a llwyfannau gweithio i gwblhau’r tasgau hyn.

Byddwch yn astudio yn ein canolfannau adeiladu sydd â chyfleusterau pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer gwaith theori a gweithdai masnach-benodol enfawr lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos gan ddefnyddio offer safonol y diwydiant.

Mae asesiadau eich cwrs yn cynnwys set o aseiniadau a'u defnyddir i fesur datblygiad eich sgiliau ac asesiadau ar ddiwedd y flwyddyn, gan gynnwys profion sgiliau ymarferol ac arholiadau ar-lein.

Yn ogystal, mae'n ofynnol i ddysgwyr gael eu hesgidiau diogelwch eu hunain cyn dechrau'r cwrs. Gellir prynu'r esgidiau gan unrhyw fanwerthwr.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 Gradd TGAU A* - C. Fel arall, cwblhawyd cwrs aml-sgiliau adeiladu.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

14 Gorffennaf 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

WADCC2F01
L2

Cymhwyster

City & Guilds Foundation in Construction

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch ddewis y grefft a ddymunir gennych a symud ymlaen i gwrs neu brentisiaeth lefel uwch.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE