Rheoli Safleoedd Adeiladu - Diploma NVQ (CDP)

L6 Lefel 6+
Rhan Amser
24 Chwefror 2021 — 15 Gorffennaf 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster NVQ Lefel 6 hwn ar gyfer Rheolwyr Safleoedd Adeiladu i arddangos eu sgiliau mewn rhagolygu, cynllunio, trefnu, monitro a rhedeg safle adeiladu o ddydd i ddydd. Arddangosir sgiliau drwy gyflwyno tystiolaeth sy'n gysylltiedig â gwaith.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae 18 modiwl i'w hastudio ar y cwrs hwn. Bydd y modiwlau'n cynnwys;

  • Dosbarthu gwaith a gwirio perfformiad pobl yn y gweithle
  • Trefnu, rheoli a monitro cyflenwad deunyddiau yn y gweithle
  • Monitro gweithgareddau prosiect sy'n ymwneud ag adeiladwaith yn y gweithle

Mae hwn yn gymhwyster sy'n seiliedig ar waith, lle mae dysgwyr yn arddangos eu gallu drwy gyflwyno tystiolaeth o waith maent wedi cynhyrchu yn amgylchedd y gweithle. Caiff y dystiolaeth ei hasesu gan aseswr penodedig i gadarnhau gallu yn erbyn y meini prawf a osodwyd gan y sefydliad dyfarnu.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gall myfyrwyr wneud cais am eu cerdyn CSCS Du i wellau eu hagweddau cyflogaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o Lefel 4 neu uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig neu gymhwyster perthnasol; Cyflogir yn weithredol ar safle adeiladu mewn rôl reoli; Cyfweliad. Mae angen gliniadur neu ddyfais bersonol ar fyfyrwyr ar gyfer defnyddio e-bortffolios

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

24 Chwefror 2021

Dyddiad gorffen

15 Gorffennaf 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC6P12
L6

Cymhwyster

City Guilds Level 6 NVQ Diploma in Const

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE