Rheoli Safle Adeiladwaith - NVQ Diploma

L6 Lefel 6+
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 17 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon wedi'i dylunio i weddnewid eich gwybodaeth a'ch profiad presennol yn gymhwyster cydnabyddedig a bydd yn eich darparu chi â'r sylfaen i adeiladu eich gyrfa ymhellach arno.

Bydd yn eich darparu chi â chymwyster cydnabyddedig a fydd yn gwasanaethu fel sylfaen i gyflawni eich gradd, ac mae wedi'i dylunio i fodloni gofynion nifer o gyrff proffesiynol, megis -

 • Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
 • Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)
 • Sefydliad y Peirianyddion Sifil (ICE)
 • Sefydliad y Peirianyddion Strwythurol (IStructE)

Cyllid ar gael drwy Uwchsgilio@Waith yn amodol ar gymhwysedd.
Ar ôl cwblhau, bydd dysgwyr yn gymwys i wneud cais ar gyfer cerdyn CSCS Du.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae wedi'i wneud o nifer o unedau gorfodol, gan gynnwys;

 • Trefnu, rheoli a monitro cyflenwad deunyddiau yn y gweithle.
 • Monitro gweithgareddau prosiect sy'n ymwneud ag adeiladwaith.
 • Rheoli cynnydd prosiect yn erbyn rhaglenni cytunedig yn y gweithle.
 • A llawer mwy.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,800.00

Gofynion mynediad

Lleiafswm o Lefel 4 neu uwch mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig neu gymhwyster perthnasol; Mewn cyflogaeth weithredol ar safle adeiladu; Cyfweliad

Addysgu ac Asesu

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd, tiwtorialau ac asesiadau ar safleoedd. Bydd angen i chi greu portffolio o dystiolaeth sy'n rhoi sylw i sbectrwm y cymhwyster, a chewch gefnogaeth i wneud hyn trwy gydol eich taith gan ymarferydd profiadol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC6P12
L6

Cymhwyster

City & Guilds Level 6 NVQ Diploma in Con

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE