Cynllunio 3D gyda Chymorth Cyfrifiadur

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs CAD hwn yn cael ei gynnal dros ddwy ran ac yn cynnwys darpariaeth o Dystysgrif CAD ar lefel 2 a lefel 3 gyda City and Guilds. Bydd rhan gyntaf y cwrs yn darparu dysgwyr â'r sgiliau hanfodol o sut i ddefnyddio meddalwedd Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, yn fwy penodol, meddalwedd 2D a modelu parametrig. Byddwch yn dysgu sut caiff gwrthrych ei ddylunio mewn un ai 2D a sut gellir gweithgynhyrchu gwrthrychau. Bydd ail ran y cwrs yn symud ymlaen i ddarparu hyfforddiant cynhwysfawr ar feddalwedd Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur; mae'r cwrs CAD hwn ar gyfer y rheiny sydd am edrych yn fanylach ar sgiliau dylunio arbenigol 2D/3D gan gynnwys modelu parametrig, sy'n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol i ddechrau. Gall y cymhwyster CAD hwn fod o ddiddordeb penodol i ddysgwyr sydd o gefndir cyfrifiadura, dylunio neu sydd o bosibl wedi gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu neu ddylunio peirianneg. Wedi i chi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch gofrestru ar y cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol neu gyflwyno eich hun am swyddi posibl mewn gweithgynhyrchu neu beirianneg uwch fel swydd drafftsmon neu beiriannydd dylunio. Bydd y rheiny sydd â diddordeb neu beth profiad o becynnau cyfrifiadura a dylunio yn elwa o'r cwrs hwn a byddant yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau a ddefnyddir mewn llunio peirianneg a fydd yn helpu i ddatblygu gyrfa bosibl yn y maes gweithgynhyrchu neu ddylunio peirianneg.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Er mwyn ennill tystysgrifau Lefel 2 a Lefel 3, mae gofyn bod dysgwyr CAD yn llwyddo:

201: Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur gan ddefnyddio

Meddalwedd Modelu Parametrig Mae'r uned hon yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau a ddefnyddir i greu brasluniau, nodweddion gwaith, rhannau/cydosodiadau ar sail tablau a chynlluniau dylunio

202: Defnyddio meddalwedd Cynllunio gyda Chymorth

Cyfrifiadur 2D Bydd yr uned hon yn cyfarparu myfyrwyr â'r ddealltwriaeth ac egwyddorion sylfaenol o amgylcheddau dylunio 2D: caledwedd, meddalwedd ac amgylchoedd ffisegol.

301: Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur gan ddefnyddio Meddalwedd Modelu Parametrig 

Datblygu gwybodaeth a sgiliau i gynhyrchu a golygu modelau uwch, cydrannau ac animeiddiadau wedi'u rendro'n ffotorealistig

302: Defnyddio meddalwedd Cynllunio gyda

Chymorth Cyfrifiadur 2D Creu darluniau cymhleth gan ddefnyddio cynlluniau aml olwg a rheoli data llunio/llyfrgelloedd CAD yn unol â safonau'r diwydiant

303: Gan ddefnyddio meddalwedd Cynllunio gyda Chymorth

Cyfrifiadur 3D, bydd yr uned hon yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu'r gallu i gymhwyso'r gweithdrefnau drafftio sydd eu hangen i greu ac addasu gwrthrychau; arwynebau neu solidau 3D sy'n bodoli eisoes mewn gofod 3D. 

Byddwch hefyd yn ymgymryd â gwaith prosiect a fydd yn cynnwys rheoli prosiect o fewn agweddau BIM y diwydiant (Rheoli Gwella Busnes).

Addysgu ac Asesu

Asesir yr holl unedau yn y cymwysterau hyn gan aseiniadau wedi'u gosod gan City & Guilds, sy'n cael eu marcio'n fewnol gan ganolfannau a'u dilysu'n allanol. Caiff yr aseiniadau hyn eu graddio yn ôl Pasio, Teilyngdod a Rhagoriaeth. Mae pob aseiniad yn cynnwys tasgau ymarferol a chwestiynau atebion byrion. Mae'r asesiadau hyn i gyd wedi'u datblygu â mewnbwn gan arbenigwyr yn y diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Ymgeiswyr sy'n meddu ar, neu mae disgwyl iddynt ennill, o leiaf 5 TGAU - Gradd A* i D neu gyfwerth. Yn cynnwys Gradd A* i C mewn pwnc Mathemateg a Gwyddoniaeth. Rhaid i chi fod yn gallu defnyddio cyfrifiadur ar beiriannau a chymwysiadau cyfrifiaduron Windows. Ystyrir ceisiadau hefyd gan fyfyrwyr hŷn sydd â diddordeb neu sydd â phrofiad o'r diwydiant. Sydd hefyd yn:- Awyddus a brwdfrydig i weithio mewn amgylchedd peirianneg- Bodlon ymgymryd â chwrs o hyfforddiant dwys- Wedi cwblhau profion mewn sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu sylfaenol ac sydd ag ymwybyddiaeth ofodol.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH3F07
L3

Cymhwyster

CG L3 Certificate in Computer Aided Desi

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae’r tiwtoriaid eisiau eich gweld yn llwyddo, mae pawb mor wybodus ac mae’n amgylchedd gwych i ddysgu a datblygu ynddo. Rwyf wedi dechrau prentisiaeth gyda Boeing i gael fy Nhrwydded A ac erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf gallaf fod yn gweithio ym Maes Awyr Gatwick yn ogystal ag awyren filwrol. 
Mae cymaint o opsiynau i mi ac ni allwch fyth wybod ble gall hyn fynd â fi. Os ydych yn chwilio am gwrs peirianneg neu os oes gennych ddiddordeb mewn awyrennau, ewch amdani! Daliwch ati a chewch brofiad gwych.

Aero Case Study
Millie Jones
Cyn-fyfyrwraig Lefel 3 Peirianneg Awyrofod.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP