Diploma Uwch CIPD

L6 Lefel 6+
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 15 Gorffennaf 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Uwch CIPD Lefel 7 mewn Rheoli Adnoddau Dynol yn gymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn eang sy'n caniatáu i fyfyrwyr ennill cydnabyddiaeth o'u harbenigedd mewn rheoli Adnoddau Dynol.

Wedi'i lleoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn gwella eich dealltwriaeth o sefydliadau a'r cyd-destun allanol y mae Adnoddau Dynol yn gweithredu ynddo. Wrth astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i ddatblygu a gweithredu atebion creadigol a strategol sy'n gyrru perfformiad sefydliadol. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r Diploma yn gofyn am 2 flynedd o astudiaeth a bydd ei gwblhau'n llwyddiannus yn rhoi Aelodaeth Gysylltiol o'r CIPD i chi a'r wybodaeth sydd ei hangen i weithio tuag at aelodaeth Siartredig o'r CIPD. Yn amodol ar ddilysiad.

Mae'r pynciau a astudir ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Rheoli Adnoddau Dynol mewn Cyd-destun
 • Arwain, Rheoli a Datblygu Pobl
 • Datblygu Sgiliau ar gyfer Arweinyddiaeth Busnes
 • Ymchwilio i fater busnes o safbwynt Adnoddau Dynol
 • Rheoli Cysylltiadau Cyflogaeth
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Dylunio, Darparu a Gwerthuso Dysg a Darpariaeth Datblygu
 • Arwain, Rheoli a Datblygu Pobl

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer:

 • Pobl sydd â chyfrifoldeb am wneud penderfyniadau Adnoddau Dynol mewn sefydliad
 • Gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol sy'n ceisio gwella a datblygu eu gyrfa
 • Pobl sydd â chyfrifoldeb am swyddogaethau Adnoddau Dynol
 • Ymgynghorwyr annibynnol neu gyflogedig sy'n cefnogi sefydliadau i gyflawni eu nodau
 • Pobl sy'n anelu at ennill aelodaeth broffesiynol o'r CIPD

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £3,000.00

Gofynion mynediad

Profiad perthnasol o reoli Adnoddau Dynol a/neu wedi cwblhau cymhwyster CIPD neu radd berthnasol

Addysgu ac Asesu

*Asesiadau ac arholiadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

15 Gorffennaf 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC7P22
L6

Cymhwyster

CIPD Level 7

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE