CILEx Diploma yn y Gyfraith ac Ymarfer

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol yn cynnig cymwysterau unedol wedi'u gosod ar Lefel 3, gan ganiatáu rhaglenni megis Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Siartredig, a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6. Gellir astudio pob uned yn unigol, gan arwain at Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu Ddiploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer. Ar hyn o bryd, mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr ac o fis Chwefror i fis Mai, asesir yr uned hon drwy aseiniadau yn unig. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn gwbl hyblyg o ran yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster, gyda'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio rhan amser ac yn gorffen y Diploma o fewn dwy flynedd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn ennill Diploma Proffesiynol CILEx Lefel 3, mae rhaid i fyfyrwyr gwblhau 10 o'r 19 uned sydd ar gael, gyda saith ohonynt yn orfodol:

 • Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer (gorfodol)
 • Cyfraith Contract (gorfodol)
 • Cyfraith Trosedd (gorfodol)
 • Cyfraith Tir (gorfodol)
 • Y Gyfraith Gamweddau (gorfodol)
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Cyfraith Teulu
 • Cyfraith Ewyllysiau ac Olyniaeth
 • Ymarfer Ymgyfreitha Sifil
 • Ymarfer Trawsgludo
 • Ymarfer Ymgyfreitha Troseddol
 • Ymarfer Cyfraith Teulu
 • Ymarfer Cyfraith Cyflogaeth
 • Ymarfer Profiant
 • Ymarfer y Gyfraith ar gyfer Cleientiaid Hŷn
 • Sgiliau Gofal Cleient (gorfodol)
 • Sgiliau Ymchwil Gyfreithiol (gorfodol) *Ymarfer y Gyfraith Gofal Plant
 • Trawsgludo Prydlesau Masnachol a Phreswyl

Ar wahân i'r saith uned orfodol, mae'n rhaid i'r tair uned sy'n weddill i gwblhau'r Diploma gynnwys o leiaf ddwy uned 'ymarfer', a rhaid iddynt ymwneud â meysydd o'r gyfraith sydd wedi'u hastudio. Ein nod yw cynnig pob uned orfodol yn y coleg bob blwyddyn a phob uned ddewisol bob dwy flynedd yn eu tro.

Am ragor o wybodaeth am yr unedau, gweler http://www.cilex.org.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Gofynion mynediad

TGAU Graddau A* i C mewn Saesneg a chyfweliad am addasrwydd.

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau a Gwaith Cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3P50
L3

Cymhwyster

CILEX Diploma in Law & Practice

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg, roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae yna lawer o gynnwys arno, mae'r tiwtoriaid yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennym yn gyflym iawn.

Thomas Stride
Myfyriwr CILEx

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE