CILEx Ymchwil Cyfreithiol Dysgu o Bell

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Ar-lein

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx) yn cynnig cymwysterau ar ffurf unedau ar Lefel 3, gan eich galluogi chi i gymhwyso fel Aelod Cysylltiol o CILEx a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6. Gellir astudio bob uned yn unigol a'u hadeiladu i'r Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu'r Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 17 - Mae Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol yn ymdrin â'r canlynol;

 • Pwysigrwydd Ymchwil Cyfreithiol
 • Osgoi Camarfer
 • Sut mae Deddfau'n gweithio
 • Cyfraith Achos
 • Dyfarniad Rhwymo
 • Tasg 1-4

Ar hyn o bryd mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr a mis Chwefror i fis Mai. Arholir yr uned hon drwy'r aseiniadau'n unig. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn hollol hyblyg ynghylch yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn cwblhau'r Diploma mewn dwy flynedd.

Mae ein dull Dysgu o Bell yn galluogi myfyrwyr i elwa o wersi ar-lein sydd ar gael ar alw, yn ogystal â mynediad at gymorth tiwtor yn CAVC. Mae'r dull hwn yn cynnig profiad astudio gwirioneddol hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ar unedau gweler http://www.cilex.org.uk

Gwnewch gais neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth drwy e-bostio lgreenhough@cavc.ac.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau a Gwaith Cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3D04
L3

Cymhwyster

M5013538 ILEX Legal Research Skills

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cefais lawer o gymorth gan fy nhiwtor yn ystod fy astudiaethau yn CAVC a wnaeth fy helpu i basio'r Diploma Llwybr Cyflym i Raddedigion. Roedd arweiniad ac adborth fy nhiwtor yn ddefnyddiol iawn.

Breeze Thompson
Myfyriwr CILEx

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein