CILEx Dysgu o Bell Cyfraith Teulu

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx) yn cynnig cymwysterau ar ffurf unedau ar Lefel 3, gan eich galluogi chi i gymhwyso fel Aelod Cysylltiol o CILEx a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6. Gellir astudio bob uned yn unigol a'u hadeiladu i'r Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu'r Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 7 - Mae Cyfraith Teulu yn cynnwys y testunau canlynol:

 • Y System Cyfraith Teulu
 • Priodas
 • Cyd-fyw
 • Ysgariad, Dirymedd a Gwahaniad Barnwrol
 • Partneriaeth Sifil
 • Gorchmynion Ariannol

PlantDiogelu Cydberchnogaeth Buddiannau a Hawliau Priodasol

Ar hyn o bryd mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr a mis Chwefror i fis Mai. Arholir yr uned hon drwy'r aseiniadau'n unig. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn hollol hyblyg ynghylch yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn cwblhau'r Diploma mewn dwy flynedd.

Mae ein dull Dysgu o Bell yn galluogi myfyrwyr i elwa o wersi ar-lein sydd ar gael ar alw, yn ogystal â mynediad at gymorth tiwtor yn CAVC. Mae'r dull hwn yn cynnig profiad astudio gwirioneddol hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ar unedau gwelerhttp://www.cilex.org.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3D09
L3

Cymhwyster

CILEx Family Law Distance Learning

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud
Lleoliadau gwaith

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE