CILEx Tystysgrif Un Pwnc

L6 Lefel 6+
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Y Diploma Uwch Proffesiynol Lefel 6 yn y Gyfraith ac Ymarfer yw'r ail gam o hyfforddiant i ddod yn Weithredwr Cyfreithiol Siartredig, a chaiff ei osod a'i asesu ar lefel gradd anrhydedd. I ennill Diploma Uwch Proffesiynol Lefel 6 yn y Gyfraith ac Ymarfer ac i fynd ymlaen i fod yn Aelod Graddedig o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol, mae rhaid i'r dysgwyr gwblhau un uned ymarfer gyfreithiol Lefel 6, tair uned o'r gyfraith ar Lefel 6 a'r ddwy uned sgiliau proffesiynol yn llwyddiannus. Mae rhaid i un uned o'r gyfraith fod mewn maes cyfreithiol sy'n sail i'r maes ymarfer a astudir, a gall dysgwyr astudio unrhyw nifer o unedau dros unrhyw gyfnod o amser i gwblhau'r Diploma.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gellir astudio pob uned Lefel 6 yn unigol a gallant hefyd arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, ac eithrio'r ddwy uned sgiliau y mae'n rhaid eu cwblhau i ennill cymhwyster. Mae'r sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Hydref i fis Mai a bydd yr arholiadau'n cael eu cynnal ym mis Mehefin 2018.

Mae'r unedau sy'n cael eu cynnig yn cynnwys:

 • Sgiliau Ymchwil Gyfreithiol
 • Sgiliau Gofal Cleient
 • Ymgyfreitha Sifil
 • Y Gyfraith Gamweddau
 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Ymarfer Cyfraith Cyflogaeth
 • Cyfraith Teulu
 • Ymarfer Teulu
 • Ewyllysiau ac Olyniaeth
 • Arfer Profiant
 • Cyfraith Tir
 • Ymgyfreitha Troseddol
 • Trawsgludo
 • Cyfraith yr UE

Gofynion mynediad

Diploma Lefel 3. Pynciau sengl Lefel 6 a phrofiad arbenigol perthnasol. Diploma Fast Track i Raddedigion = 2.2 neu uwch mewn Gradd gymwys yn y Gyfraith.

Addysgu ac Asesu

 • Gwaith Cwrs ac Arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC6P50
L6

Cymhwyster

CILEX Single Subject Certificate

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cefais lawer o gymorth gan fy nhiwtor yn ystod fy astudiaethau yn CAVC a wnaeth fy helpu i basio'r Diploma Llwybr Cyflym i Raddedigion. Roedd arweiniad ac adborth fy nhiwtor yn ddefnyddiol iawn.

Breeze Thompson
Myfyriwr CILEx

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE