CILEx Cyfreithiad Sifil Dysgu o Bell

L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol yn cynnig cymwysterau ar ffurf unedau ar Lefel 3, gan eich galluogi chi i gymhwyso fel Aelod Cysylltiol o'r Sefydliad Siartredig a dilyniant i Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6.  Gellir astudio bob uned yn unigol a'u hadeiladu i'r Dystysgrif Broffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer neu'r Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 9 - Mae Ymgyfreitha Sifil yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Deall dulliau amgen o ddatrys anghydfodau
 • Ariannu ymgyfreitha a thaliadau interim
 • Protocolau cyn gweithredu
 • Y 3 llwybr gwahanol o Ymgyfreitha Sifil
 • Costau a gorfodi

Ar hyn o bryd mae sesiynau academaidd yn rhedeg o fis Medi i fis Rhagfyr a mis Chwefror i fis Mai. Cynhelir arholiadau ym mis Ionawr a mis Mehefin. Mae'r corff dyfarnu a Choleg Caerdydd a'r Fro yn hollol hyblyg ynghylch yr amser a gymerir i gwblhau'r cymhwyster. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n astudio'n rhan-amser yn cwblhau'r Diploma mewn dwy flynedd.

Mae ein dull Dysgu o Bell yn galluogi myfyrwyr i elwa o wersi ar-lein sydd ar gael ar alw, yn ogystal â mynediad at gymorth tiwtor yn CAVC. Mae'r dull hwn yn cynnig profiad astudio gwirioneddol hyblyg.

Am ragor o wybodaeth ar unedau gweler http://www.cilex.org.uk

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £230.00

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau a Gwaith Cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3D02
L3

Cymhwyster

CILEx Civil Litigation Distance Learning

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cefais lawer o gymorth gan fy nhiwtor yn ystod fy astudiaethau yn CAVC a wnaeth fy helpu i basio'r Diploma Llwybr Cyflym i Raddedigion. Roedd arweiniad ac adborth fy nhiwtor yn ddefnyddiol iawn.

Breeze Thompson
Myfyriwr CILEx

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE