Astudiaethau Ariannol, Gwarantau a Buddsoddi

L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Lefel 3 llawn amser blwyddyn hwn yn cyfuno tystysgrifau gan Sefydliad Siartredig Gwarantau a Buddsoddiadau yn ogystal â Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain.

 • Tystysgrif mewn Astudiaethau Ariannol - Lefel 3 - Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain - (cyfwerth â Lefel UG)
 • Tystysgrif Cyflwyniad i Warantau a Buddsoddiad - Lefel 3 - Sefydliad Siartredig Gwarantau a Buddsoddiadau - (cyfwerth â Lefel UG)
 • Sgiliau Hanfodol

Beth fyddwch yn ei astudio?

Nod Tystysgrif LIBF Lefel 3 mewn Astudiaethau Ariannol yw rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i fyfyrwyr i gyllid personol. Mae'n datblygu sgiliau i wneud penderfyniadau ariannol deallus ac yn cyflwyno'r risgiau a'r heriau sy'n gysylltiedig â chyllid personol a'r adnoddau ar gyfer cynllunio effeithiol. Mae'n cynnwys y ddwy uned orfodol ganlynol sy'n rhaid i ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn cwblhau'r cymhwyster.

Uned 1 - Gallu Ariannol ar gyfer y Dyfodol Agos a'r Tymor Byr

 • Deall gwerth a dibenion arian.
 • Deall y cysyniad o'r cylch bywyd personol ac effaith dylanwadau allanol.
 • Deall nodweddion gwahanol fathau o gynnyrch gwasanaethau ariannol.
 • Deall rôl rhanddeiliaid allweddol yn y ddarpariaeth gwasanaethau ariannol.
 • Deall nodweddion cynhyrchion ariannol ar gyfer rheoli arian.
 • Deall sut i reoli cyllid yn y tymor byr ac effaith gwneud penderfyniadau gwael ac amgylchiadau annisgwyl.
 • Deall effaith deddfwriaeth a rheoliadau ar enillion a nodweddion allweddol treth incwm ac Yswiriant Gwladol.
 • Deall anghenion ariannol unigolyn trwy'r cyfnodau bywyd amrywiol.

Uned 2 - Gallu Ariannol ar gyfer y tymor canolig a'r tymor hir

 • Deall dylanwad gwerthoedd, anghenion, dymuniadau a dyheadau ar wneud penderfyniadau ariannol.
 • Deall sut i gyllidebu ar gyfer dyheadau a digwyddiadau bywyd yn y dyfodol.
 • Deall sut i gynllunio ar gyfer anghenion ariannol tymor canolig a thymor hir.
 • Deall nodweddion risgiau a gwobrau wrth reoli cyllid personol.
 • Deall nodweddion gwahanol fathau o gynnyrch gwasanaethau ariannol.
 • Deall sut i wneud dewisiadau ariannol gwybodus wrth ddewis cynhyrchion gwasanaethau ariannol.
 • Deall pryd, ble a sut y gall unigolyn gael help a chyngor ariannol .

Nod y Tystysgrif CISI Lefel 3 - Cyflwyniad i Warantau a Buddsoddi yw rhoi cyflwyniad i'r ymgeiswyr i'r sector gwasanaethau ariannol gan ganolbwyntio ar fuddsoddiadau. Bydd hefyd yn galluogi ymgeiswyr i ehangu eu sgiliau wrth gynllunio, casglu, dadansoddi, rheoli, gwerthuso a chyflwyno gwybodaeth. Mae'n cynnwys y ddwy uned orfodol ganlynol sy'n rhaid i ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn cwblhau'r cymhwyster.

Uned 1 - Cynhyrchion, Marchnadoedd a Gwasanaethau Ariannol

 • Y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol
 • Yr Amgylchedd Economaidd
 • Asedau a Marchnadoedd Ariannol
 • Ecwiti
 • Bondiau
 • Deilliadau
 • Cronfeydd Buddsoddi
 • Rheoleiddio Gwasanaethau Ariannol
 • Trethiant, "Investment Wrappers" ac Ymddiriedolaethau
 • Cynhyrchion Ariannol Eraill

Uned 2 - Prosiect Estynedig

Bydd yr ymgeiswyr yn rhoi'r wybodaeth maent wedi'i hennill ar waith, yn ymgymryd ag ymchwil gyda'r bwriad o ehangu eu sgiliau cynllunio, ymchwil annibynnol, dadansoddi, datrys problemau, gwerthuso a chyflwyno , gan arwain at adroddiad a gwerthusiad personol o'u dull o drafod y prosiect.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfatebol).

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau ac asesiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3F30
L3

Cymhwyster

Level 3 LIBF Cert in Financial Studies

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE