Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i olrhain gyrfa mewn gofal cymdeithasol, yna mae ein BTEC Lefel 1 Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn gwrs perffaith i chi! Wedi'i leoli ar ein campws yn Nwyrain Caerdydd, nod y rhaglen hon yw datblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth dysgwyr o osodiadau iechyd, gofal cymdeithasol, gofal plant a phobl ifanc yng Nghymru. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd myfyrwyr yn treulio amser mewn profiadau gwaith gwerthfawr mewn gwahanol osodiadau gofal sy'n gysylltiedig â'u maes dewisol, gan gynnwys meithrinfeydd a chartrefi gofal.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

 • Paratoi ar gyfer cyflogaeth
 • Gofal plant
 • Gweithio gyda phlant a gofalu am bobl hŷn
 • Bwyta'n iach
 • Gweithgareddau creadigol
 • Twf a datblygiad dynol

Byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru ar Lefel Sylfaenol a chymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Noder: Dylai myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn ymwybodol ei bod hi'n ofyniad ar y cwrs bod bob dysgwr sy'n gweithio â phlant neu mewn amgylchedd gofal yn meddu ar wiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Dau TGAU gradd A i D gan gynnwys Iaith Saesneg. Rhaid i Iaith Saesneg fod ar raddfa 'D' neu uwch a Mathemateg yn ddelfrydol ar 'D' ond rhaid iddo fod yn A i E

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ