Criw Caban

L2 Lefel 2
Rhan Amser
27 Ionawr 2020 — 26 Mawrth 2020
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Tystysgrif Lefel 2 mewn Criw Caban yn gwrs delfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant awyrennau. Wedi ei leoli yn ein Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofodol, bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn datblygu’r sgiliau personol a rhyngbersonol sy’n ofynnol i fod yn aelod o griw caban awyr neu bersonél maes awyr fel staff cofrestru mewn maes awyr. Mae’r rhaglen yn cwmpasu agwedd ddamcaniaethol y diwydiant, ynghyd â phwyslais ar astudiaeth ymarferol i gynnwys chwarae-rôl, dynwarediadau ac arsylwadau. Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymchwil ac astudio wrth baratoi ar gyfer hyfforddiant cyflogaeth criw caban. Bydd siaradwyr gwadd o’r diwydiant yn ymgymryd â nifer o seminarau trwy gydol y cwrs, ac addysgir rhai dosbarthiadau ar ein Hawyren Boeing 737-200, gan ddarparu myfyrwyr gydag amgylchedd gwaith go iawn. Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn dod o hyd i waith ar ôl cwblhau’r cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith yr unedau astudio mae:

  • 2 uned yn benodol ar Griw Cabin Awyr
  • Gweithdrefnau Argyfwng Awyrennau a rôl y Criw Cabin ar yr awyren

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am 5 awr o astudio'r wythnos (gyda'r nos) 4pm - 9pm dros 10 wythnos.

Mae'r rhaglen yn dechrau ym mis Medi a mis Ionawr (2 waith y flwyddyn) i ganiatáu i'r dysgwyr gwblhau eu cwrs cyn i swyddi ddechrau dod allan (mae'r rhan fwyaf o swyddi'n dechrau ddiwedd mis Mawrth).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £475.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad llwyddiannus a geirda boddhaol. Mae yna gyfyngiadau oedran.

Addysgu ac Asesu

Asesiadau Parhaus

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

27 Ionawr 2020

Dyddiad gorffen

26 Mawrth 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH2P01
L2

Cymhwyster

City & Guilds Level 2 Award in Air Cabin

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cefais brofiad gwaith trwy'r coleg y llynedd i weithio yng Ngwesty Holiday Inn. Gwnaeth hyn i mi feddwl am yr holl feysydd gwahanol sy'n ymwneud â theithio a thwristiaeth a sut y byddwn yn hoffi gweithio ar ddesg gofrestru yn y dyfodol.

Alix Sheppard
Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP