Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir

L2 Lefel 2
Rhan Amser
23 Medi 2019 — 5 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein Cwrs Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir yn ymdrin â'r prif agweddau ar Atgyweirio a Gwasanaethu Ceir ar Lefel Ganolradd (Lefel 2).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r prif gymhwyster yn ymdrin â nifer o'r elfennau a ddefnyddir yn y Brentisiaeth Sylfaen Cerbydau Ysgafn, a gellir ei ddefnyddio i gyflawni rhan o'r Fframwaith Prentisiaeth.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar gerbydau go iawn, ceir a faniau, gan ddefnyddio cyfarpar tebyg i'r rhai hynny a ddefnyddir mewn gweithdai atgyweirio mewn garejis.

Mae'r cwrs yn cael ei rannu 50-50 rhwng y gweithdy a'r ystafell ddosbarth, ac yn rhoi sylfaen gadarn i'r myfyrwyr yn y modd y mae gweithdy'n rhedeg, gan eu paratoi at gyflogaeth.

Cynhelir y cwrs un noson yr wythnos am gyfnod o 30 wythnos, gan ganiatáu amser i fyfyrwyr weithio gweddill yr wythnos.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £100.00

Gofynion mynediad

Byddai 3 TGAU Gradd A* - D yn cynnwys Mathemateg neu gyfwerth yn ddymunol, ond bydd profiad yn cael ei ystyried.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

23 Medi 2019

Dyddiad gorffen

5 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC2P50
L2

Cymhwyster

CG Level 2 Cert in Light Vehicle Mainten

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ailorffennu Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE