Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein Cwrs Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir yn ymdrin â'r prif agweddau ar Atgyweirio a Gwasanaethu Ceir ar Lefel Ganolradd (Lefel 2).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r prif gymhwyster yn ymdrin â nifer o'r elfennau a ddefnyddir yn y Brentisiaeth Sylfaen Cerbydau Ysgafn, a gellir ei ddefnyddio i gyflawni rhan o'r Fframwaith Prentisiaeth.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar gerbydau go iawn, ceir a faniau, gan ddefnyddio cyfarpar tebyg i'r rhai hynny a ddefnyddir mewn gweithdai atgyweirio mewn garejis.

Mae'r cwrs yn cael ei rannu 50-50 rhwng y gweithdy a'r ystafell ddosbarth, ac yn rhoi sylfaen gadarn i'r myfyrwyr yn y modd y mae gweithdy'n rhedeg, gan eu paratoi at gyflogaeth.

Cynhelir y cwrs un noson yr wythnos am gyfnod o 30 wythnos, gan ganiatáu amser i fyfyrwyr weithio gweddill yr wythnos.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £50.00

Gofynion mynediad

Byddai 3 TGAU Gradd A* - D yn cynnwys Mathemateg neu gyfwerth yn ddymunol, ond bydd profiad yn cael ei ystyried.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ailorffennu Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ