Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Trwsio Ceir Lefel 2 Llawn Amser yn ddelfrydol i’r unigolion hynny sy’n awyddus i gychwyn gyrfa yn y diwydiant modurol, gan gwmpasu prif agweddau Trwsio a Gwasanaethu Cerbydau ar lefel ganolradd. Wedi eu lleoli ar ein campws yn y Bari, bydd myfyrwyr yn gweithio ar gerbydau go iawn, gan ddefnyddio offer tebyg i’r hyn a ddefnyddir mewn gweithdai trwsio garej. Trwy gydol y cwrs, bydd disgyblion yn defnyddio eu sgiliau a’u gwybodaeth am y sector mewn gweithdai ac ystafelloedd dosbarth pwrpasol, gan weithio ochr yn ochr â staff â chymwysterau’r diwydiant a chymryd rhan mewn amryw o leoliadau gwaith. Rhedir y cwrs dros ddeuddydd a hanner llawn, gan alluogi amser i fyfyrwyr weithio am weddill yr wythnos. Mae’r prif gymhwyster yr un fath â’r un a ddefnyddir yn y Brentisiaeth Sylfaen Cerbyd Ysgafn, a gellir ei ddefnyddio i gyflawni rhan o’r Fframwaith Prentisiaeth. Mae’r cwrs wedi ei rannu 50-50 rhwng gweithdy ac ystafell ddosbarth, ac yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer gwaith cyflogedig trwy ddarparu sylfaen dda iddynt mewn rhedeg gweithdy.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs yn cwmpasu meysydd megis: -

 • Iechyd a Diogelwch
 • Offer a chyfarpar a ddefnyddir wrth Atgyweirio Cerbydau
 • Technegau ar gyfer Gwasanaethu ac Arolygu Ceir
 • Atgyweirio a Chyfnewid Cydrannau Injan
 • Atgyweirio a Newid Systemau Tanwydd
 • Atgyweirio a chynnal a chadw systemau trydanol ceir
 • Atgyweirio Breciau, Llywio, a Hongiad Cerbydau

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A* - D i gynnwys Mathemateg (neu gyfatebol).

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac aseiniadau ymarferol gan gynnwys arholiadau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ailorffennu Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ