Astudiaethau Busnes - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
2 Medi 2019 — 14 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen Astudiaethau Busnes Safon UG yn gwrs astudio.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae Astudiaethau Busnes Safon UG yn annog dysgwyr i:

 • Ddatblygu brwdfrydedd dros astudio busnes
 • Gael dealltwriaeth holistaidd o fusnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau
 • Ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o sefydliadau a’u gallu i fodloni anghenion a gofynion cymdeithas
 • Deall y gellir astudio ymddygiad busnes o sawl safbwynt
 • Creu ymagweddau mentergar a chreadigol i gyfleoedd, problemau a materion busnes
 • Bod yn ymwybodol o gyfyng-gyngor a chyfrifoldebau a wynebir gan sefydliadau a rhanddeiliaid
 • Caffael amrywiaeth o sgiliau perthnasol cysylltiedig i fusnes, yn cynnwys gwneud penderfyniadau, datrys problemau, y gallu i weithio gydag eraill a gwella eich perfformiad eich hun

Bydd dau arholiad. Bydd y cyntaf yn ffocysu ar gyfleoedd busnes a’r ail bapur yn ffocysu ar swyddogaethau busnes, yn cynnwys Marchnata, Cyllid a rheoli Pobl a Gweithrediadau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £460.00

Ffi Arholiad : £60.00

Gofynion mynediad

Lleiafswm o 5 TGAU Gradd A* - C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Efallai bydd angen graddau uwch mewn pynciau unigol. Efallai y bydd myfyrwyr hŷn, nad ydynt yn meddu ar y graddau hyn, yn cael eu derbyn yn dilyn cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3P01
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in Business

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Fe benderfynais ddod i CAVC i astudio Safon Uwch a dyma’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Wedi cwblhau Safon Uwch, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i astudio Sŵoleg yn y brifysgol.

Kate Matthews
yn astudio Safon Uwch mewn Celf, Bagloriaeth Cymru, Bioleg a Chemeg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE