Astudiaethau Busnes - AL

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2021 — 20 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen AL Astudiaethau Busnes Rhan Amser yn cwmpasu Astudiaethau Busnes UG ac A2, felly mae’n bosibl i fyfyrwyr gael cymhwyster Safon Uwch llawn o fewn blwyddyn.

Mae gan UG Astudiaethau Busnes ddwy uned yn trafod: 

 • Cyfleoedd Busnes 
 • Swyddogaethau Busnes 

Mae A2 yn dilyn ymlaen o UG gyda dwy uned:

 • Dadansoddiad a Strategaeth Busnes
 • Busnes mewn Byd sy'n newid

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae manylion pellach yr holl unedau fel a ganlyn:


Uned 1: Cyfleoedd Busnes 

 • Dechrau Busnes - yr heriau a phroblemau o gychwyn busnes; menter a mentrwyr.

Fe asesir hyn yn defnyddio arholiad ysgrifenedig o 1 awr a 15 munud.


Uned 2: Swyddogaethau Busnes

 • Marchnata - dylunio a gweithredu cymysgedd marchnata effeithiol.
 • Cyllid - archwilio cyllidebau a sut gall busnesau wella llif arian ac elw.
 • Rheoli Gweithrediad - edrych ar sut mae technoleg yn gwella busnes.
 • Pobl mewn Busnes - strwythurau sefydliadol, recriwtio, hyfforddiant ac ysgogiad.

Mae’r arholiad allanol yn 2 awr, gan gynnwys cwestiynau ymateb data gofynnol.


Uned 3: Dadansoddiad a Strategaethau Busnes

 • Mae hyn yn canolbwyntio ar dechnegau dadansoddol ac archwiliad manwl o strategaethau busnes yn defnyddio astudiaethau achos bach.

Arholiad ysgrifenedig o 2 awr 15 munud yn cynnwys cwestiynau strwythuredig.


Uned 4: Y Busnes mewn Byd sy’n Newid

 • Mae hyn yn canolbwyntio ar sut mae busnes yn delio â’r byd deinamig. Bydd y papur hwn yn archwilio’r cynnwys cyfan, o fewn cyd-destun yr amgylchedd allanol. 

Arholiad ysgrifenedig allanol o 2 awr a 15 munud, sy'n cynnwys astudiaeth achos a chwestiynau gofynnol ac ail adran o ddewis o draethodau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cwrs: £560.00

Gofynion mynediad

5 TGAU A-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Llun

Addysgu ac Asesu

 • Pedwar arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2021

Dyddiad gorffen

20 Mai 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ALCC3P01
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in Business

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE