Astudiaethau Busnes - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
30 Awst 2021 — 20 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Busnes A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn y dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Astudiaethau Busnes A2 yn dilyn ymlaen o UG ac yn cwmpasu dwy uned:

  • Uned 3 Dadansoddiad Busnes a Strategaeth

Mae Uned 3 yn adeiladu ar y theori a gyflwynwyd yn Unedau 1 a 2, ac fel yr awgryma’r teitl, mae’r pwyslais yn yr uned hon ar ddeall a defnyddio technegau dadansoddol a datblygu strategaethau busnes priodol. Bydd myfyrwyr angen deall, adeiladu a dadansoddi amrywiaeth o fodelau i wneud penderfyniad a dulliau gwerthuso a ddefnyddir gan fusnesau i benderfynu ar eu strategaeth. Mae angen i ddysgwyr ddatblygu sgiliau dadansoddol i ymchwilio i gyfleoedd busnes a phroblemau mewn nifer o wahanol gyd-destunau a gwerthuso amrywiaeth o ddata meintiol ac ansoddol i awgrymu ymatebion strategol posibl gan fusnesau.

Bydd yr arholiad yn cael ei asesu yn defnyddio amrywiaeth o gwestiynau yn seiliedig ar senarios busnesau bach.

  • Uned 4: Busnes mewn Byd sy'n Newid

Bydd Uned 4 yn asesu'r cynnwys Safon Uwch llawn, ac yn ffocysu ar sut mae angen i fusnesau addasu i lwyddo mewn amgylchedd deinamig allanol. Bydd angen i fyfyrwyr ddeall nad yw’r byd busnes fyth yn sefyll yn ei unfan a bod cyfleoedd a bygythiadau parhaus i fusnesau o bob maint. Bydd hefyd angen i ddisgyblion werthfawrogi waeth beth yw ei faint, mae busnesau nawr yn gweithredu mewn marchnad fyd eang ac mae angen iddynt ystyried amrywiaeth eang o ffactorau allanol sy'n effeithio ar eu gweithgareddau, penderfyniadau a strategaeth o ddydd i ddydd.

Gofynnir i ddysgwyr integreiddio’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddatblygir yn y pedair uned i arddangos dealltwriaeth holistaidd o weithgaredd busnes a’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddi.

Bydd yr arholiad yn cael ei asesu yn defnyddio astudiaeth achos a dewis o draethodau.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

30 Awst 2021

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F01
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Busnes

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE