Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y llwybr Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu o'r HNC Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn datblygu eich sgiliau a gwybodaeth gydfynd â'r llwybrau Mecanyddol a Thrydanol o fewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu.

Datblygwyd y rhaglen hon i dynnu sylw ar y prinder sgiliau presennol o fewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu, yn benodol Gosodiadau Trydanol, Plymio, Gwresogi ac Awyriad ac Aerdymheru.

Mae Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) yn bwnc delfrydol i fyfyrwyr sydd eisiau bod yn beiriannydd gwasanaethau adeiladu (Gosodiadau Trydanol neu Blymio a Gwresogi) neu ddilyn unrhyw lwybr gyrfa broffesiynol arall yn y sector.

Bydd y rhaglen yn darparu'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnoch i ddatblygu'n bellach o fewn y diwydiant peirianneg gwasanaethau adeiladu ac agor y drws at yrfa newydd.  Bydd yn eich darparu chi â chymhwyster cydnabyddedig a fydd yn gwasanaethu fel sylfaen i gyflawni eich gradd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae wedi'i gwneud o nifer o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys

 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau
 • Technoleg Adeiladu
 • Rheolaeth ac Ymarfer Adeiladu
 • Mathemateg mewn Adeiladu
 • Egwyddorion Dylunio a Gosod Gwasanaethau Gwresogi
 • Egwyddorion Dylunio a Gosod Aerdymheru ac Awyru
 • Egwyddorion Dylunio a Gosod Trydanol
 • Grŵp Prosiect

Mae'r cyfuniad o unedau wedi'i osod allan yn glir yn y fanyleb BTEC ar gyfer pob llwybr.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

48 Pwynt Tariff UCAS o’r llwybrau a restrir isod: • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (neu bwnc perthnasol) • Proffil TAG Lefel Uwch sy’n arddangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn o leiaf 2 bwnc TAG; mae’r proffil hwn yn debygol o fod wedi’i ategu gan TGAU graddau A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau fel mathemateg a Saesneg • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol eraill • Mynediad at Ddiploma Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy • Cyfwerth rhyngwladol â’r uchod. Ymgeiswyr hŷn (21 oed a hŷn): Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau a restrir, ond yn meddu ar brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi wneud cais. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol. CDP/Offer sydd ei angen: Gliniadur, Esgidiau Diogelwch, Llyfr Nodiadau, Deunydd Ysgrifennu, Cof Bach.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BDCC4P01
L4

Cymhwyster

4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch Pearson BTEC Lefel mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2
Lleoliadau gwaith

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE