Gwasanaethau Adeiladu, Trydanol & Plymio

L1 Lefel 1
Llawn Amser
6 Medi 2021 — 24 Mehefin 2022
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i roi hwb i'ch gyrfa ac ennill dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o ystod o grefftau yn y Diwydiant Gwasanaethau Adeiladu, yna mae ein Diploma Lefel 1 Aml Sgiliau yn lle rhagorol i ddechrau arni. Mae'r cymhwyster hwn yn berffaith i'r unigolion hynny sy'n awyddus i gael cyflwyniad i'r ystod o wasanaethau adeiladu adeiladwaith sydd ar gael, a bydd yn gymorth i chi benderfynu pa grefft sy'n gweddu fwyaf ar eich cyfer chi. Yn cael ei addysgu yn ein canolfannau a chyfleusterau adeiladwaith pwrpasol, bydd y cwrs yn ymdrin ag ystod o sgiliau llaw a thasgau ymarferol yn y meysydd crefft canlynol: Plymio & Mewnosod Trydanol. Nid oes angen gwybodaeth na phrofiad blaenorol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau yn ein hystafelloedd dosbarth a gweithdai pwrpasol, gan ddefnyddio offer a deunyddiau addas. Mae'r cwrs hwn wedi'i wneud o nifer o unedau gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i iechyd a diogelwch mewn adeiladwaith
 • Cyflwyniad i'r diwydiant adeiladwaith
 • Plygu ac uniadu peipiau copr
 • Gweithio gyda ffitiadau heb driniaeth
 • Adeiladu fframiau cyfunol (Copr, Plastig, Dur Carbon Isel)
 • Mewnosod nwyddau dŵr glaw
 • Gweithio gyda pheipiau a ffitiadau dur carbon isel
 • Tynnu ac ail-osod gwresogydd llawn dŵr
 • Cysylltu fflecs i offer cyffredin
 • Adeiladu systemau gwifriad PVC
 • Mewnosod cylchredau goleuo un ffordd
 • Mewnosod cylchredau goleuo ddwy ffordd
 • Cydosod socedi â swits 13 amp wedi'u weirio mewn cylchred gylch derfynol
 • Torri, plygu, uno a thrywyddu cwndid
 • Teilsio wal blaen

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn cael budd o gyflawni 3 TGAU Graddau A*-D. Fel arall, ystyrir ymgeiswyr ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'r rheiny sydd â'r awydd a'r ymrwymiad i gyflawni'r cwrs y dymunant ei astudio.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.