Gwasanaethau Adeiladu, Trydanol & Plymio

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i roi hwb i'ch gyrfa ac ennill dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o ystod o grefftau yn y Diwydiant Gwasanaethau Adeiladu, yna mae ein Diploma Lefel 1 Aml Sgiliau yn lle rhagorol i ddechrau arni. Mae'r cymhwyster hwn yn berffaith i'r unigolion hynny sy'n awyddus i gael cyflwyniad i'r ystod o wasanaethau adeiladu adeiladwaith sydd ar gael, a bydd yn gymorth i chi benderfynu pa grefft sy'n gweddu fwyaf ar eich cyfer chi. Yn cael ei addysgu yn ein canolfannau a chyfleusterau adeiladwaith pwrpasol, bydd y cwrs yn ymdrin ag ystod o sgiliau llaw a thasgau ymarferol yn y meysydd crefft canlynol: Plymio, Mewnosod Trydanol a Teilsio Waliau a Lloriau. Nid oes angen gwybodaeth na phrofiad blaenorol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau yn ein hystafelloedd dosbarth a gweithdai pwrpasol, gan ddefnyddio offer a deunyddiau addas. Mae'r cwrs hwn wedi'i wneud o nifer o unedau gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i iechyd a diogelwch mewn adeiladwaith
 • Cyflwyniad i'r diwydiant adeiladwaith
 • Plygu ac uniadu peipiau copr
 • Gweithio gyda ffitiadau heb driniaeth
 • Adeiladu fframiau cyfunol (Copr, Plastig, Dur Carbon Isel)
 • Mewnosod nwyddau dŵr glaw
 • Gweithio gyda pheipiau a ffitiadau dur carbon isel
 • Tynnu ac ail-osod gwresogydd llawn dŵr
 • Cysylltu fflecs i offer cyffredin
 • Adeiladu systemau gwifriad PVC
 • Mewnosod cylchredau goleuo un ffordd
 • Mewnosod cylchredau goleuo ddwy ffordd
 • Cydosod socedi â swits 13 amp wedi'u weirio mewn cylchred gylch derfynol
 • Torri, plygu, uno a thrywyddu cwndid
 • Teilsio wal blaen

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn cael budd o gyflawni 3 TGAU Graddau A*-D. Fel arall, ystyrir ymgeiswyr ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'r rheiny sydd â'r awydd a'r ymrwymiad i gyflawni'r cwrs y dymunant ei astudio.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ