BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs BTEC Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol yn gwrs blwyddyn llawn amser ar gyfer dysgwyr sy’n ystyried gyrfa yn y dyfodol yn y diwydiant gwyddoniaeth. Wedi’i lleoli ar ein campws yng Nghanol y Ddinas yng Nghaerdydd, dyma raglen alwedigaethol sy’n cyflwyno amrywiaeth eang o sgiliau theori ac ymarferol er mwyn datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth y dysgwyr am egwyddorion gwyddonol. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau penodol y coleg, bydd y myfyrwyr sy’n cael anrhydedd yn cael symud ymlaen i gwrs Galwedigaethol Lefel 3 mwy arbenigol hefyd neu i Wyddoniaeth Safon Uwch.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r pynciau a gaiff sylw’n cynnwys y canlynol:

 • Sgiliau gwyddonol ymarferol

 • Egwyddorion biolegol i gynnwys bioleg ddynol, gwyddoniaeth mewn meddygaeth a’r amgylchedd

 • Egwyddorion mewn Cemeg i gynnwys dadansoddi a chanfod

 • Egwyddorion mewn Ffiseg i gynnwys electroneg a’r bydysawd

Hefyd bydd y dysgwyr yn ennill y cymwysterau sgiliau hanfodol canlynol:

 • Defnydd o Rifau

 • Cyfathrebu

Hefyd bydd yn ofynnol i’r dysgwyr heb raddau C (neu uwch) mewn TGAU Mathemateg a Saesneg sefyll eu harholiadau TGAU eto mewn:

 • Saesneg Iaith

 • Mathemateg

Addysgu ac Asesu

2 uned i gael eu hasesu drwy gwblhau arholiad awr ym mhob un.

14 uned i gael eu hasesu drwy gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol a gwblheir yn y dosbarth neu fel astudiaethau unigol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU A*-D gan gynnwys Saesneg Iaith , Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SCCC2F01
L2

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 1/Level 2 First Diploma in Applied Science

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE