BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch

L6 Lefel 6+
Llawn Amser
13 Medi 2021 — 19 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Wrth i fwy o bobl dreulio fwyfwy o amser ar-lein, mae'r data y maent yn ei gynhyrchu yn cynyddu. Os nad oes gan sefydliadau a chwmnïau systemau gwybodaeth diogel yna gall data fynd i'r dwylo anghywir, sy'n gallu achosi canlyniadau peryglus.  Mae'r cwrs BSc mewn Seiberddiogelwch hwn wedi'i ddylunio i hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes diogelwch y dyfodol, gan gyfuno cysyniadau ac egwyddorion sylfaenol ag amlygiad i dechnolegau a datrysiadau newydd.

Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth ymarferol o'r prif faterion sy'n gysylltiedig â dylunio, dadansoddi a gweithredu systemau diogelwch TG modern.  Bydd y cwrs yn datblygu gallu myfyrwyr i adnabod y materion cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol a phroffesiynol sy'n ymwneud ag amlygu technoleg Seiberddiogelwch a chael eu harwain drwy fabwysiadu arferion proffesiynol, moesegol a chyfreithiol priodol.  

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i fodloni anghenion y diwydiant/gofynion y farchnad swyddi, a chynhyrchu graddedigion sy'n wybodus ac sydd wedi'u cyfarparu'n addas i fodloni anghenion y diwydiant. Bydd myfyrwyr sy'n astudio ar y radd seiberddiogelwch hon yn:

 • meithrin y sgiliau sydd eu hangen i fynd i'r afael â systemau diogelwch modern
 • datblygu gwerthfawrogiad o gyfarpar, meddalwedd a gwasanaethau Seiberddiogelwch masnachol a chod agored
 • dysgu'r arferion rheoli a chymwysiadau sy'n ganolog i faterion Seiberddiogelwch
 • datblygu sgiliau rhyngbersonol a chraffter busnes.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Blwyddyn 1

 • Pensaernïaeth Cyfrifiadur
 • Rhaglennu
 • Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura
 • Algorithmau a Mathau o Ddata
 • Systemau Gwybodaeth a Chronfeydd Data (ISDB)
 • Seiberddiogelwch mewn Cymdeithas

Blwyddyn 2

 • Cryptograffeg Gymhwysol
 • Cyfrifiadura Dosranedig
 • Datblygu Apiau Symudol (MAD)
 • Rhwydwaith a Diogelwch
 • Diogelwch y Rhyngrwyd ac Apiau Symudol (WMAS)

Blwyddyn 3

 • Rheoli Diogelwch Menter
 • Trosedd Seiber
 • Rhyngwyneb Iaith Naturiol
 • Pynciau Uwch mewn Seiberddiogelwch
 • Prosiect

Yn amodol ar gymeradwyaeth gan Brifysgol Gorllewin Llundain mewn digwyddiad cymeradwyo ym Mehefin 2020.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.
Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs - I114, Cod Prifysgol - W05, Cod Campws - 1

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,000.00

Gofynion mynediad

Pwyntiau UCAS 112-120. Gall hyn gynnwys;

 • Lefel A gradd B, B a C, neu uwch
 • Diploma Estynedig BTEC gyda Rhagoriaeth, Teilyngdod, Teilyngdod
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Byddwch hefyd angen TGAU Saesneg a Mathemateg (gradd 9-4 / A* - C) neu Lefel 2 sydd yn gyfwerth      

Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad yw’r cymwysterau a nodir gennych, ond mae gennych y profiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi ymgeisio. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

13 Medi 2021

Dyddiad gorffen

19 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ITCC6F05
L6

Cymhwyster

BSc (Hons) Cyber Security

Wedi'i achredu gan:

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Dwi wedi bod yn astudio TG yn y Coleg ac mae’r cwrs HND yma’n wych gan ei fod yn fwy trylwyr ar y lefel yma ac wedi ei ddarparu mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Dwi wedi cael profiad o ddatblygu gwefannau yn ogystal â rhaglennu, cronfeydd data ac erbyn hyn agweddau ymarferol fel cyfryngau digidol – sy’n cynnwys Photoshop, HTML a chynhyrchu gwefannau trwy Rich Media. Mae’r sgiliau yma yn drosglwyddadwy iawn. Mae’r tiwtoriaid yn gymwynasgar iawn – dwi’n gallu gofyn am gyngor pryd bynnag y byddaf ei angen.

Daniel Lock
Myfyriwr Graddedig HND Cyfrifiadura
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE