Gwallt Priodasol

L3 Lefel 3
Rhan Amser
3 Mawrth 2021 — 23 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Dyfarniad VTCT Lefel 3 mewn Gwallt Priodasol yn gymhwyster sydd wedi ei ddylunio i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy'r sgil greadigol o wallt priodasol.

Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth gadarn am fonitro iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant trin gwallt. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am y sgiliau ymarferol a ddysgir trwy gydol y cymhwyster hwn.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn:

  • Gwylio a chynnal ymarfer iechyd a diogelwch yn y salon
  • Dysgu steilio gwallt priodasol

Pwrpas y cymhwyster yma yw datblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch o allu galwedigaethol er mwyn cynnig eich gwasanaethau salon eich hun yn ogystal â chefnogi eraill.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Mawrth 2021

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC3PS1
L3

Cymhwyster

VTCT Level 3 Award in Bridal Hairstyling

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE