Gwaith Brics

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Crefftau Trywel i’w gyflenwi mewn amgylchedd hyfforddiant, sy’n golygu nad oes angen i chi fod yn gyflogedig i astudio’r cwrs hwn. Cynlluniwyd y rhaglen yma o ddysgu carlam i symud disgyblion yn gyflym o sgiliau sylfaenol i safon lefel 2, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn hybu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Crefftau Trywel neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth sylfaenol gysylltiedig, a bydd y diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad; 4 TGAU Graddau A* i F neu Radd Asesu isafswm E3 o Asesiad Sganio Sgiliau.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Llwyddais i gael prentisiaeth gyda theilsiwr domestig ac rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth drwy hynny. Doedd ysgol ddim i mi; roedd yn well gen i ddysgu mewn ffordd mwy ymarferol. Gan fy mod yn gallu ymarfer fy nghrefft yn y coleg a datblygu fy sgiliau, rwy’n gallu rhoi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith mewn sefyllfa go iawn pan fydda i’n mynd i’r gwaith ar gyfer fy mhrentisiaeth. Rwy’n teimlo bod y coleg yn llawer mwy anffurfiol na’r ysgol. Felly, os ydych chi’n meddwl dod i’r coleg, byddwn i’n dweud bod y staff yn wych a’i bod yn hawdd cyd-dynnu â nhw, a dewch i weld os dyma yw’r peth iawn i chi.

tiling
Scott Jones
Prentis Lefel 2 Teilsio

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE