Bioleg - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
31 Awst 2021 — 10 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen TGAU Bioleg yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio gwyddoniaeth bywyd yn amrywio o organeddau cell unigol i ecosystemau byd-eang. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y cwrs hwn yn archwilio’r amrywiaeth o a chymhlethdod bywyd ar y ddaear, yn ogystal â chynnal trafodaethau ar oblygiadau gweithgaredd dynol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

Uned 1: CELLOEDD, SYSTEMAU ORGANAU ac ECOSYSTEMAU

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud - 45% o’r cymhwyster, 80 marc.
Cyfuniad o gwestiynau ateb byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb data gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.

Uned 2: AMRYWIAD, HOMEOSTASIS a MICRO-ORGANEDDAU

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud - 45% o’r cymhwyster, 80 marc.
Cyfuniad o gwestiynau ateb byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb data gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.

Uned 3: ASESIAD YMARFEROL

10% o’r cymhwyster, 30 marc.
Asesiad ymarferol a fydd yn cael ei gyflawni mewn canolfannau, ond a fydd yn cael ei farcio'n allanol gan CBAC. Fe’i cynhelir yn ystod hanner cyntaf Tymor y Gwanwyn (Ionawr – Chwefror).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

TGAU Mathemateg a Saesneg Gradd D. TGAU Gwyddoniaeth gradd isafswm DD neu Glod mewn Tystysgrif Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 dydd Mawrth neu ddydd Iau

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad ymarferol

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2021

Dyddiad gorffen

10 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E14
L2

Cymhwyster

WJEC Level 1/Level 2 GCSE in Biology

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE