BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau

L6 Lefel 6+
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 19 Mai 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant awyrennau, nid oes lle gwell i ddechrau nag yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae ein holl fyfyrwyr Peirianneg Awyrennau yn cael budd o’r cyfleusterau arbennig a ddarperir gan ein canolfan hyfforddiant ICAT (Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod). Wedi ei leoli’n berffaith ger Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, campws awyrofod pwrpasol yw ICAT, sy’n ganolfan gydnabyddedig ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant. Mae ICAT wedi derbyn cymeradwyaeth gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac Asiantaeth Diogelwch Hedfan Ewrop (EASA) fel Sefydliad Hyfforddi Cynnal a Chadw Awyrennau Rhan-147. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae ein campws ICAT yn cynnwys yr holl gyfarpar gan gynnwys ystafelloedd dosbarth, labordai, efelychydd hedfan a sied awyrennau sy’n gartref i Dwnnel Gwynt, rigiau ac offer hyfforddi hydrolig a dwy awyren; awyren hyfforddiant sylfaenol Bulldog TMk1 ac awyren aml-injan hyfforddiant arsylliadol Jetstream TMk2.

Mae ein Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) wedi ei  chymeradwyo gan EASA IR Rhan-147. Mae hyn yn golygu ei bod, wrth ddysgu maes llafur Rhan 66, yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ennill tystysgrif hyfforddi ychwanegol yr awdurdod hedfan a hefyd gradd anrhydedd, sef cam hanfodol tuag at fod yn beiriannydd awyrennau trwyddedig ac ardystiedig.

Ymhlith modiwlau Blwyddyn 1 mae:

 • Mathemateg a Ffiseg ar gyfer Peirianwyr sy’n Ymarfer
 • Hanfodion Peirianneg Drydanol
 • Aerodynameg a Systemau Electronig
 • a Digidol Awyrennau
 • Sgiliau Astudio Addysg Uwch a Datblygiad Personol

Ymhlith modiwlau Blwyddyn 2 mae:

 • Deunydd, Caledwedd a Chynnal a Chadw Awyrennau
 • Awyrennau a’u Systemau
 • Sgiliau Peirianneg Ymarferol a CAD
 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Peirianwyr Awyrennau

Ymhlith modiwlau Blwyddyn 3 mae:

 • Injans Tyrbin a Thermodynameg
 • Arferion Cynnal a Chadw Awyrennau
 • Prosiect Unigol (Peiriannydd Corfforedig Awyrennau)
 • Economeg Cludiant Awyr

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i hyfforddi yn ein hardal Tyrbinau Nwy, sy’n gartref i Injans Tyrbin Nwy gan gynnwys injan Rolls Royce RB211 Triple Spool High Bypass Ratio, ac injans Avon Turbojet ac Ardour Twin Spool Low Bypass Ratio.

Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) Coleg Caerdydd a’r Fro 3 blynedd llawn amser.

Cod y Cwrs 4Q58

Campws Z

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,250.00

Gofynion mynediad

Y cymwysterau mynediad safonol gofynnol ar gyfer y rhaglen yw:

96 o bwyntiau tariff UCAS o dair Lefel A i gynnwys Mathemateg a Gwyddoniaeth (ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na iaith frodorol mewn Lefel A)

96 o bwyntiau tariff UCAS o Ddiploma Estynedig BTEC (180 dyfarniad credyd, MMP) mewn pwnc peirianneg, i gynnwys Mathemateg Bellach ar gyfer Technegwyr Peirianneg. Ni dderbynnir BTEC mewn pynciau cyfrifiadurol na thechnoleg.

Cwrs mynediad AU sydd â 60 credyd ar lefel 3 mewn pwnc peirianneg.

Hefyd:

Pum TGAU graddau A* i C sy'n gorfod cynnwys Saesneg Iaith, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg. Ni dderbynnir TGAU Iaith Frodorol, Sgiliau Allweddol Lefel 2 Cyfathrebu a Defnydd o Rifau, ac IGCSE Saesneg fel Ail Iaith.

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad o beirianneg cynnal a chadw awyrennau milwrol a / neu sifil neu sydd wedi cwblhau cyrsiau peirianneg awyrennau galwedigaethol yn cael eu hystyried ar sail cais unigol.

Isafswm sgôr o 6.0 (isafswm o 5.5 mewn Siarad, Ysgrifennu, Gwrando a Darllen yn y System Brofi Iaith Saesneg Ryngwladol (IELTS) neu gyfatebol ar gyfer y rhai nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw.

Prifysgol Kingston yn Llundain sy'n gyfrifol am dderbyn myfyrwyr ar y cwrs a'u cofrestru.

Addysgu ac Asesu

 • Traethodau ysgrifenedig, asesu ymarferol, asesu'n seiliedig ar waith ac arholiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18 oed.
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ac anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfle cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs yma heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn gywir ar adeg uwchlwytho neu argraffu
 • Gellir cynnal cyrsiau yn unig os oes niferoedd digonol
 • Nodwch, os ydych yn dewis tri neu fwy o gyrsiau, yna mae'n bosibl y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

19 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

30 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH6F10
L6

Cymhwyster

BEng Honours Aircraft Engineering L4-6

Wedi'i achredu gan:

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roedd Peirianneg Awyrennau yn taclo’r meysydd allweddol roeddwn i’n awyddus i’w cynnwys: Hydroleg, Niwmateg a Thrydanol. Fe es i ymlaen i Radd Anrhydedd BEng o’r cwrs lefel 3 yma yn CAVC. Mae’r cwrs wir yn agoriad llygad o ran cymaint sy’n digwydd tu fewn i awyren, ac fe sefydlodd y ffaith mai dyma yw’r diwydiant i mi.

Lewis Richmond
Myfyriwr BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennau
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP