Saernïaeth Mainc

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Datblygwyd ein cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Crefftau Coed i’w gyflenwi mewn amgylchedd hyfforddiant, sy’n golygu nad oes angen i chi fod yn gyflogedig i astudio’r cwrs hwn. Cynlluniwyd y rhaglen yma o ddysgu carlam i symud disgyblion yn gyflym o sgiliau sylfaenol i safon lefel 2, o fewn darpariaeth strwythuredig. Bydd y cwrs yn hybu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu ac yn eich galluogi i weithio mewn Crefftau Coed neu symud ymlaen i hyfforddiant pellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau ymarferol sylfaenol a throsglwyddadwy, gyda gwybodaeth sylfaenol gysylltiedig, a bydd y diwydiant yn derbyn y cymhwyster hwn ar ei ben ei hun fel mynediad i swydd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad; 4 TGAU Graddau A* i F neu Radd Asesu isafswm E3 o Asesiad Sganio Sgiliau.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

22 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

WTCR2F77
L2

Cymhwyster

Cskills awards Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Coed Gyda Meinciau (Adeiladu)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ