Therapi Harddwch

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch Cyffredinol (QCF) wedi ei hanelu at y dysgwyr hynny sy’n ceisio gwaith a datblygu eu sgiliau mewn lleoliad masnachol. Wedi ei lleoli ar ein campws yn y Bari yn Ffordd Colcot, gall y cymhwyster hwn gael ei gyflenwi gan golegau sydd â mynediad at salon ‘go iawn’ yn unig yn hytrach na dim ond amgylchedd gwaith realistig, ac yn cynnwys pob un o’r elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel therapydd harddwch, gan gynnwys:

 • Gofal croen yr wyneb
 • Mireinio’r eiliau a’r blew llygad
 • Gwasanaethau cwyro
 • Trin dwylo ac ewinedd
 • Trin traed
 • Effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Iechyd a Diogelwch
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol i gleientiaid

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau ymhellach drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol. Mae strwythur y cymhwyster hwn hefyd yn rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau yn dibynnu ar eu llwybr gyrfa penodedig fel therapydd harddwch iau.

Ymhlith y meysydd ychwanegol yr ymdrinnir â hwy mae:

 • ESW Llythrennedd a Rhifedd

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau E-bortffolios, yn ogystal â thystiolaeth o asesiad damcaniaethol ac ymarferol. Bydd disgyblion hefyd yn cwblhau arholiadau allannol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Byddwch yn cael y cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eich sgiliau galwedigaethol a chymhwysedd, yn ogystal ag ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'ch cwrs.

Disgwylir presenoldeb o 90% ar y cwrs hwn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 (Harddwch) yn llwyddiannus. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da NEU Ddysgu a phrofiad gwaith blaenorol.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiad ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n mwynhau’r Coleg, mae’n hwyl ac rwy’n mwynhau’r agwedd gymdeithasol - mae yna gymaint o wahanol bobl. Mae’n le da ac mae’n helpu i feithrin annibyniaeth a hyder. Mae’r athrawon yn lawer o hwyl ac yn gymwynasgar ac mae’r cyfleusterau’n dda iawn. Ar ddiwedd y flwyddyn rwyf wir yn mwynhau’r Sioe Gwallt a Harddwch, gan ei bod yn arddangos y dalent anhygoel sydd yn fy adran sy’n wirioneddol ysbrydoledig. Byddwn yn bendant yn argymell y Coleg yma.

Olivia Ellis
Cyn-fyfyriwr Harddwch a Therapi Sba Lefel 2, bellach wedi symud ymlaen i Therapi Harddwch - Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE