Harddwch a Therapi Sba

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Harddwch a Spa yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol ar gyfer dysgwyr sy’n ceisio gyrfa fel therapydd harddwch/spa cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Wedi ei leoli ar ein campws yn y Bari, cydnabyddir y cymhwyster hwn gan brif gyrff proffesiynol y DU fel bod yn addas i bwrpas i baratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa yn y sector, ac yn cynnwys yr holl elfennau sy’n ofynnol i weithio’n effeithiol fel therapydd harddwch, gan gynnwys:

 • Tylino corff
 • Therapi cerrig
 • Lapio’r corff
 • Monitro a gweithredu triniaeth sawna, stêm a hydrotherapi
 • Monitoring procedures in the salon
 • Cyfrannu at gynllunio digwyddiad hyrwyddol

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau ymhellach drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol sy'n cynnwys:

 • Tylino Pen Indiaidd
 • Tylino gydag olewau wedi eu cymysgu
 • Triniaethau trydanol i'r wyneb a'r corff

Mae strwythur y cymhwyster hwn hefyd yn rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau yn dibynnu ar eu llwybr gyrfa penodedig fel therapydd harddwch/sba. Bydd gofyn hefyd i unigolion ddatblygu dealltwriaeth gadarn o anatomi a ffisioleg ar gyfer triniaethau therapi i'r corff.

Ymhlith y meysydd ychwanegol yr ymdrinnir â hwy mae:

 • ESW Llythrennedd a Rhifedd

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau E-bortffolios, yn ogystal â thystiolaeth o asesiad damcaniaethol ac ymarferol. Bydd disgyblion hefyd yn cwblhau arholiadau allannol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Byddwch yn cael y cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eich sgiliau galwedigaethol a chymhwysedd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £20.00

Gofynion mynediad

Cyflawni Diploma Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus (Harddwch). Cyfweliad a geirda boddhaol gan Diwtor y Cwrs yn dynodi ymddygiad da, presenoldeb boddhaol a chynnydd. Bydd Dysgu Blaenorol a phrofiad gwaith yn cael eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiad ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Harddwch a Therapi Sba

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ar ddiwedd y flwyddyn rwyf wir yn mwynhau’r Sioe Gwallt a Harddwch, gan ei bod yn arddangos y dalent anhygoel sydd yn fy adran sy’n wirioneddol ysbrydoledig. Byddwn yn bendant yn argymell y Coleg yma. Gwnes i fy mhrofiad gwaith yn No.9 Hair and Beauty ac rwyf wedi cael swydd yno. Hon yw fy swydd gyntaf mewn salon ac rwy’n ei mwynhau yn ofnadwy. Rwy’n hapus fod gen i swydd i fynd iddi ar ôl i mi orffen yn y coleg, a hoffwn fynd ymlaen i weithio mewn sba un diwrnod.

Olivia Ellis
Cyn-fyfyriwr Harddwch a Therapi Sba Lefel 2, bellach wedi symud ymlaen i Therapi Harddwch - Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE