Barbro

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Diploma Lefel 2 VTCT mewn Barbro yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol i ddysgwyr sy'n awyddus i gael gyrfa fel barbwr cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i selio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) mewn Barbro Lefel 2, ac a gydnabyddir gan gymdeithas broffesiynol blaenllaw'r DU (Cymdeithas Barbwyr Prydain - BBA) fel y safonau addas i baratoi dysgwyr am yrfa fel barbwr dan hyfforddiant.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy'n ofynnol i weithio'n effeithiol fel barbwr dan hyfforddiant gan gynnwys:

 • Iechyd a diogelwch
 • Ymgynghoriadau â chleient
 • Siampwio a chyflyru gwallt
 • Torri gwallt sylfaenol
 • Chwythsychu a gorffen
 • Torri blew'r wyneb i siâp.

Mae'r holl unedau hyn yn orfodol.

Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau drwy ddewis nifer o unedau arbenigol dewisol sy'n cynnwys:

 • Newid lliw gwallt dynion
 • Creu patrymau sylfaenol wrth bermio gwallt
 • Dyletswyddau derbynfa a hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau i gleientiaid

Mae rhestr lawn yr unedau opsiynol i'w chael yn llyfr Cofnod Asesu (RoA) (manyleb) y dysgwyr. Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau yn ddibynnol ar eu llwybr gyrfa dynodedig fel barbwr dan hyfforddiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Gellir dilyn cymhwyster hwn drwy feddu ar gymhwyster Lefel 1 mewn trin gwallt/gwaith barbwr a/neu brawf sgiliau llwyddiannus a chyfweliad.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC2F32
L2

Cymhwyster

VTCT Level 2 NVQ Diploma in Barbering

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE