Iaith Arwyddion Prydain

L1 Lefel 1
Rhan Amser
5 Hydref 2021 — 3 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i addysgu dysgwyr i gyfathrebu â phobl Fyddar yn Iaith Arwyddion Prydain ar ystod o bynciau sy'n cynnwys defnydd syml, bob dydd o iaith.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn ennill sgiliau sylfaenol ac yn magu hyder wrth gynhyrchu a derbyn Iaith Arwyddion Prydain.

Mae'r fanyleb wedi'i dylunio gan ddefnyddio Safonau Iaith Galwedigaethol y DU 2010 ar Lefel 1.

Bydd unedau ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • BSL 101 - Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain
 • BSL 102 - Iaith Arwyddion Prydain Sgyrsiol
 • BSL 103 - Cyfathrebu yn Iaith Arwyddion Prydain ynghylch Bywyd Bob Dydd

Erbyn diwedd y cwrs, bydd dysgwyr yn gallu:

 • Deall a defnyddio ystod gyfyngedig o eiriau a brawddegau syml yn Iaith Arwyddion Prydain.
 • Cymryd rhan mewn sgyrsiau syml, bob dydd yn Iaith Arwyddion Prydain
 • Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau syml yn Iaith Arwyddion Prydain
 • Rhoi a dilyn datganiadau neu ddisgrifiadau syml, cyfarwydd yn Iaith Arwyddion Prydain

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu gan gynnwys cyflwyniadau a gwaith grŵp rhyngweithiol.  Mae'r asesiadau yn rhai ymarferol drwy sgyrsiau ag athro, bydd rhai ohonynt yn cael eu recordio drwy fideo i'w hasesu'n allanol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £150.00

Gofynion mynediad

Mae safonau Cymhwysedd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn cynnwys gofynion i ymgeiswyr allu gweld yn ddigonol, meddu ar ddeheurwydd â llaw, a gallu symud y wyneb a'r corff i gynhyrchu a derbyn BSL.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Hydref 2021

Dyddiad gorffen

3 Mai 2022

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC1P01
L1

Cymhwyster

Signature Level 1 Award in British Sign

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE