Uwch-dechnegydd Paent ATA

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 31 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster paent uwch ATA wedi'i anelu at dechnegwyr y mae eu gwaith yn cynnwys trwsio cerbydau sydd wedi bod mewn damweiniau neu amgylchiadau tebyg. Dylai'r technegwyr fod yn gweithio yn y sector atgyweirio cerbydau ar ôl damweiniau a disgwylir o leiaf 3 blynedd o brofiad i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i roi gorffeniad heb wallau wrth baratoi paneli (presennol a newydd ) a gorffen paneli i gydweddu â phaent presennol y cerbyd. Mae'r llwybr hwn yn cynnwys 1 diwrnod o hyfforddiant o flaen llaw.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Panel Polish (Presennol)
 • Adnabod lliw ac amrywiad lliw
 • Paratoi arwyneb
 • Arwyneb parod - fflatio
 • Selio Paneli
 • Paratoi'r Panel (Panel Newydd)
 • Paent preimio gwlyb ar wlyb (taenu)
 • Paent lliw perl 3 cam (taenu)
 • Diffygion Paent a Gweithdrefn Cywiro

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,140.00

Gofynion mynediad

Dylech fod yn gweithio fel Uwch Dechnegydd yn y Sector Atgyweirio ar ôl Damweiniau yn y diwydiant a bod ag o leiaf tair blynedd o brofiad gyda'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau gofynnol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P05
L3

Cymhwyster

IMIAAOMPAI312 ATA Senior Paint Lev

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3
Gwaith Myfyrwyr

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE