Hyfforddiant Sgiliau Ymyriadau Hunanladdiad Cymwysedig (ASIST)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Hwn yw’r gweithdy ymyriad hunanladdiad mwyaf blaenllaw yn y byd. Wedi’i drwyddedu ganLivingWorks’, mae’r gweithdy hyfforddiant rhyngweithiol cynhwysfawr hwn, a gynhelir dros ddau ddiwrnod, yn helpu cyfranogwyr i adnabod a rhoi cymorth i rywun sydd mewn perygl o hunanladdiad. Mae ASIST, sy’n cael ei ddefnyddio’n eang gan ddarparwyr gofal iechyd a chymorth, yn dysgu cyfranogwyr i fod yn fwy parod ac i allu mynd ati’n hyderus i gynnig cymorth i rywun sy’n meddwl am hunanladdiad.


Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar ôl cymryd rhan yn ASIST, byddwch yn gallu gwneud y canlynol yn well:

 • Bod yn wyliadwrus  o hunanladdiadadnabod pobl sy’n meddwl am hunanladdiad
 • Deall y rhesymau dros feddwl am hunanladdiad a’r rhesymau dros fyw
 • Asesu risg a diogelwchdatblygu cynllun i gynyddu diogelwch y person dydd mewn perygl o hunanladdiad
 • Adnabod gwahoddiadau am gymorth
 • Adnabod y rhwystrau posib i geisio cymorth
 • Cynnig cymorthadnabod agweddau pwysig eraill ar atal hunanladdiad, gan gynnwys hyrwyddo bywyd a hunangymorth
 • Defnyddio model ymyriad hunanladdiad yn effeithiol
 • Cysylltu pobl ag adnoddau yn y gymuned

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSASIST
L2

Cymhwyster

ASIST Applied Suicide Intervention Skills Training (PLA)

Mwy...

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE