Ffrangeg - UG

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 21 Mai 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cwrs Safon Uwch Gyfrannol Ffrangeg un flwyddyn yw hwn ac mae’n addas ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gwella eu gwybodaeth bresennol o Ffrangeg. Mae’r cwrs yn ddelfrydol os ydych chi eisiau datblygu gwell dealltwriaeth o gymdeithas, iaith a diwylliant Ffrainc. Byddwch hefyd yn elwa’r o'r cwrs hwn os ydych chi angen defnyddio Ffrangeg ar gyfer gwaith, astudio, hyfforddiant neu weithgareddau hamdden.

Byddwch yn datblygu’r pedair sgil – siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Bydd y cwrs hwn hefyd yn darparu mewnwelediad i agweddau diwylliannol gwledydd ble siaredir Ffrangeg, yn ogystal â darparu’r cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio materion cyfoes. 

Bydd gennych fynediad at amrywiaeth o adnoddau amlgyfrwng a TG. Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau TG yn y coleg wedi eu lleoli yn y Canolfannau Dysgu ac yn yr Ystafelloedd Mynediad Agored ble mae cymorth ar gael. Cynigir cyngor, help ac anogaeth i fyfyrwyr nad ydynt yn gyfarwydd â defnyddio TGCh hefyd.  Dysgir gramadeg Ffrangeg ym mhob cyfarfod ac fe’i hatgyfnerthir gydag ymarferion a thaflenni cymorth y gellir eu cyrchu trwy Moodle (amgylchedd dysgu rhyngrwyd y Coleg). 

Bydd cyfleoedd hefyd i ddatblygu sgiliau llafar gyda siaradwyr Ffrangeg brodorol. Darperir ac anogir cysylltiadau gydag ysgolion yn Ffrainc a Quebec hefyd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cwmpasu'r meysydd pynciau canlynol:

Hamdden a Ffyrdd o Fyw yn cynnwys teithio a thwristiaeth, chwaraeon, hobïau, adloniant, arferion, traddodiadau, byw'n iach - iechyd a maeth, diet ac ymarfer corff; byw’n afiach - cyffuriau, AIDS, ysmygu, alcohol, ac ati.

Yr Unigolyn a Chymdeithas yn cynnwys perthnasau a chyfrifoldebau, materion rhywedd, diwylliant ieuenctid (gwerthoedd, grwpiau cyfoedion, ffasiwn a thueddiadau ac ati), addysg, hyfforddiant galwedigaethol a gyrfaoedd y dyfodol.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiad yn cwmpasu pedair sgil iaith siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Mae myfyrwyr yn sefyll dau arholiad FN1 (Llafar 12-15 munud yn Ebrill/Mai) ac FN2 (Arholiad 2.5 awr Gwrando, darllen ac ysgrifennu ym Mai).

Llyfrau cwrs

Elan 1 (CBAC) gan Danièle Bourdais a Gill Maynard

Llyfr gwaith gramadeg Elan a CD gan Gill Maynard a Marian Jones

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cwrs: £460.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C i gynnwys Saesneg a Mathemateg. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3E03
L3

Cymhwyster

French - AS

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE