Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

L5 Lefel 5
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 12 Gorffennaf 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig yn bwnc delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno bod yn Bensaer, Syrfëwr Adeiladu, Rheolwr Adeiladu, Peiriannydd Sifil, Syrfëwr Meintiau neu ddilyn unrhyw lwybr gyrfa broffesiynol arall yn y sector.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r rhaglen hon wedi cael ei dylunio i feithrin ar y wybodaeth sydd gennych yn barod gan roi sylfaen i chi adeiladu gyrfa eich dyfodol. 

Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod eang o feysydd pwnc a chyfuniad o unedau gorfodol a dewisol, gan gynnwys;

 • Adeiladu a Thechnoleg
 • Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol
 • Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol mewn Adeiladu
 • Mesur ac Amcangyfrif
 • Tirfesur, Mesur, a Gosod 

Bydd yn eich darparu gyda chymhwyster cydnabyddedig a fydd yn rhoi llwyfan ar gyfer cwblhau eich gradd, a chafodd ei dylunio er mwyn bodloni gofynion nifer o gyrff proffesiynol, megis – 

 • Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
 • Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)
 • Sefydliad Peirianwyr Sifil (ICE)
 • Sefydliad Peirianwyr Strwythurol (IStructE)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

I'w gadarnhau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

12 Gorffennaf 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC5P63
L5

Cymhwyster

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE