Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
5 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs Peirianneg Sifil HNC yn Coleg Caerdydd a'r Fro yn eich darparu gyda lefel uchel o ddealltwriaeth am y gofynion dylunio, gweithredu, adeiladu a hanfodol ar gyfer adeiladau a strwythurau o bob dosbarth.

Mae ein cyrsiau Peirianneg Sifil wedi eu dylunio i sicrhau eich bod yn gyflogadwy ac yn ychwanegiad gwerthfawr i sefydliadau o fewn y diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys y pynciau hanfodol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr a'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector heriol a gwerth chweil hwn.

Mae'r cwrs Peirianneg Sifil wedi ei ddylunio i gyfoethogi eich sgiliau yn seiliedig ar waith gan weithio at swydd fel Uwch Dechnegydd.

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o egwyddorion peirianneg, sgiliau TG a phersonol a'r gallu i'w rhoi ar waith drwy waith dylunio a phrosiect.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

O fewn y cwrs hwn, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol;

 • Uned 1 Prosiect Unigol (gosodir gan sefydliad dyfarnu)
 • Uned 2 Technoleg Adeiladu
 • Uned 3 Gwyddoniaeth a Defnyddiau
 • Uned 4 Rheolaeth ac Ymarfer Adeiladu
 • Uned 8 Mathemateg mewn Adeiladu
 • Uned 6 Gwybodaeth Adeiladu (Dyluniadau a Manylebau)
 • Uned 16 Egwyddorion Ynni Eraill
 • Uned 20 Egwyddorion Dylunio Strwythurol

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

48 Pwynt Tariff UCAS o'r llwybrau a restrir isod:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (neu bwnc perthnasol)
 • Proffil TAG Lefel Uwch sy'n arddangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad priodol mewn mwy nag un pwnc TAG; mae'n debygol y bydd y proffil hwn yn cael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (Neu gyfwerth) mewn pynciau megis mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol eraill
 • Mynediad at Ddiploma Addysg Uwch sy'n cael ei dyfarnu gan sefydliad addysg bellach cymeradwy

Cyfwerth rhyngwladol o'r uchod. Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau a restrir, ond mae gennych brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi ymgeisio. Ystyrir eich cais ar sail unigol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P72
L4

Cymhwyster

4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch Pearson BTEC Lefel mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE