Addysg Gorfforol - Lefel A Llwybr Carlam

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Safon Uwch Addysg Gorfforol hwn yn gwrs blwyddyn o hyd a ddylai gael ei ddilyn ochr yn ochr â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru.

Gall fod yn bosibl i ymgymryd â'r cwrs hwn fel myfyriwr rhan amser.

Mae hwn yn gwrs Carlam, sy’n golygu y byddwch yn cwblhau’r unedau UG ac A2 o fewn blwyddyn yn hytrach na dros 2 flynedd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cynnwys UG yn ymwneud â’r canlynol:

 • Datblygu gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwriaeth o'r ffactorau sy’n sail i weithgaredd corfforol a chwaraeon a defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwella perfformiad.
 • Deall sut mae cyflyrau ffisiolegol a seicolegol yn cael effaith ar berfformiad.
 • Deall y ffactorau cymdeithasol a diwylliannol sy’n effeithio ar ymgysylltiad pobl ag ymarfer corff a chwaraeon.
 • Deall rôl technoleg mewn ymarfer corff a chwaraeon.
 • Rhoi sglein ar eu gallu i berfformio’n effeithiol mewn ymarfer corff a chwaraeon drwy ddatblygu sgiliau a thechnegau a dewis a defnyddio tactegau, strategaethau a/neu syniadau cyfansoddol.
 • Datblygu eu gallu i ddadansoddi a gwerthuso er mwyn gwella perfformiad.
 • Deall cyfraniad gweithgaredd corfforol i iechyd a ffitrwydd.
 • Gwella fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr critigol a myfyriol gyda meddyliau chwilfrydig a holgar.

Mae asesiad ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf; asesiad ymarferol fel perfformiwr, hyfforddwr a swyddog mewn un maes chwaraeon, cynhyrchiad proffil perfformiad personol.

Mae’r Cynnwys A2 yn ymwneud â’r canlynol:

A2 Uned 3: Gwerthuso ymarfer corff

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr; 36% o’r cymhwyster

A2 Uned 4: Gwella perfformiad personol mewn Addysg Gorfforol

Asesiad di-arholiad; 24% o’r cymhwyster

Asesir perfformiad ymarferol mewn un gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog ac ymchwil archwiliadol hefyd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Mae’r gofynion mynediad canlynol yn berthnasol i Lwybrau Safon Uwch: Ysgolheigion 4 Safon Uwch gyda Chymhwyster Prosiect Estynedig: 9 TGAU A*-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith, YN OGYSTAL Â 5 gradd A*-A, 3 Safon Uwch gyda Bagloriaeth Cymru: 8 TGAU A*-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith, YN OGYSTAL Â 5 gradd A*-B, 2 Safon Uwch ac 1 Tystysgrif Estynedig BTEC gyda Bagloriaeth Cymru: 8 TGAU A*-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith, YN OGYSTAL Â 3 gradd A*-B, 2 Safon Uwch gyda Bagloriaeth Cymru: 6 TGAU A*-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith, YN OGYSTAL AG 1 gradd A*-B, 1 Lefel UG gydag 1 Tystysgrif Estynedig BTEC neu 2 Dystysgrif Estynedig BTEC gyda Bagloriaeth Cymru: 5 TGAU A*-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith, Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol Mathemateg o leiaf: C Saesneg Iaith, o leiaf: C Gofynion Eraill: C mewn Bioleg Uwch, neu BB yn y Dyfarniad Dwbl neu B mewn TGAU Mae Hyfforddi Addysg Gorfforol, perfformiad ymarferol a phroffiliau perfformiad yn cyfrannu 40% tuag at Safon Uwch Addysg Gorfforol. Am y rheswm hwn mae’n hanfodol bod dysgwyr yn cymryd rhan weithredol mewn o leiaf un gweithgaredd chwaraeon.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Llawn Amser

9 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ALCC3F01
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Addysg Gorfforol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Rwyf wrth fy modd yn astudio fy nghwrs yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gymaint o sbort!  Mae'r annibyniaeth a'r rhyddid rydych chi'n eu cael yn wych A chewch eich tri fel oedolyn. Rwyf wrth fy modd. Yn y coleg, mae'n debyg fy mod wedi mwynhau'r perthnasaoedd clos sydd gennyf gyda fy athrawen.  Rwyf wirioneddol yn teimlo y gallaf droi at fy athrawon gydag unrhyw broblemau yr wyf yn eu cael ac y byddant yn fy helpi i weithio dryddynt."

Gwellian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Ffilm, Dawns a Drama

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Rheoli Busnes
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon
 • Teithio a Thwristiaeth

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE