Sixth Form Flex

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs llawn amser hwn yn rhoi'r cyfle i ail-sefyll un ai Saesneg Iaith neu Fathemateg TGAU, gyfochr â chynnig TGAU ychwanegol, Tystysgrif BTEC Lefel 3 a Bagloriaeth Cymru Lefel 3.
Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, rhoddir cyfle i ddysgwyr gadw lle ar gymwysterau Safon Uwch, Diploma BTEC Lefel 3 neu Ddiploma Estynedig, yn dibynnu ar berfformiad. Bydd yr opsiynau sydd ar gael yn cefnogi dysgwyr i baratoi ar gyfer astudiaeth academaidd neu alwedigaethol Lefel 3 Llawn Amser.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Darperir yr holl gymwysterau ar Gampws Canol y Ddinas, oni bai am Chwaraeon, sy'n cael ei ddarparu yn y Ganolfan Chwaraeon Rhyngwladol. Mae'n rhaid i ddysgwyr ddewis un pwnc o bob un o'r categorïau canlynol, Ail-sefyll, TGAU a Thystysgrif BTEC Lefel 3.

Ail-sefyll: Dewiswch o un o'r canlynol:

 • Mathemateg TGAU
 • Saesneg TGAU

TGAU - Dewiswch o un o'r canlynol:

Tystysgrif Estynedig Lefel BTEC - Dewiswch o un o'r canlynol:

 • Cyfraith Gymhwysol - Uned 1 a 2 yma
 • Seicoleg Gymhwysol – Uned 1 a 2 yma
 • Gwyddoniaeth Gymhwysol – Unit 1 a 2 yma
 • Astudiaethau Busnes – Unit 1 a 2 yma
 • Chwaraeon - Anatomi a Seicoleg A Chwaraeon Ymarferol yma

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

4 TGAU A*-C yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg Iaith, o leiaf D mewn Mathemateg neu Saesneg Iaith lle na chyflawnwyd C mewn un.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASTUTFLEX
L3

Cymhwyster

Induction Tutorial and E Learning Hours

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Rwyf wrth fy modd yn astudio fy nghwrs yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gymaint o sbort!  Mae'r annibyniaeth a'r rhyddid rydych chi'n eu cael yn wych A chewch eich tri fel oedolyn. Rwyf wrth fy modd. Yn y coleg, mae'n debyg fy mod wedi mwynhau'r perthnasaoedd clos sydd gennyf gyda fy athrawen.  Rwyf wirioneddol yn teimlo y gallaf droi at fy athrawon gydag unrhyw broblemau yr wyf yn eu cael ac y byddant yn fy helpi i weithio dryddynt."

Gwenllian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn FFilm, Dawns a Drama

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau y cwrs blwyddyn hwn, bydd gan fyfyrwyr nifer o opsiynau o ran dilyniant mewnol yn dibynnu ar ganlyniadau pob cymhwyster. Bydd y rhain yn amrywio o fynd ymlaen i gwblhau 3 cymhwyster Safon Uwch gyda Bagloriaeth Cymru, i ddechrau Diploma Lefel 3 neu Ddiploma Estynedig mewn cwrs galwedigaethol. Yn dibynnu ar yr opsiwn a ddewisir, bydd hyn yn cynnwys blwyddyn neu 2 flynedd ychwanegol o astudio.

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE