Llwybr Carlam Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 17 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi ei gynllunio'n bennaf ar gyfer myfyrwyr sy'n bwriadu astudio ar gyfer graddau sydd â mathemateg yn elfen gref iawn ohonynt. Ar ôl blwyddyn bydd gennych Lefel A lawn mewn Mathemateg Bellach, byddwch yn cael dwywaith maint y gwersi Lefel A sylfaenol bob wythnos er mwyn cyflawni hyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio ystod o fodiwlau mathemategol, gan gynnwys mathemateg bur, ystadegau a mecaneg.

Bydd yna bump arholiad:

 • Uned 1 Mathemateg Bur bellach A
  • Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud; 13.3% o’r cymhwyster
 • Uned 2 ystadegau pellach A
  • Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud; 13.3% o’r cymhwyster
 • Uned 3 mecaneg bellach A
  • Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud; 13.3% o’r cymhwyster
 • Uned 4 mathemateg bur bellach B
  • Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud; 35% o’r cymhwyster
 • Uned 6 mecaneg bellach B
  • Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud; 25%

Nodwch fod dewis o uned 5 neu uned 6 ar gyfer mathemateg bellach A2 ac rydym yn cyflwyno uned 6.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

9 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F36
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Mathemateg Bellach

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i wir wedi mwynhau fy amser yn CAVC yn fawr. Rydw i'n teimlo mai hwn oedd y dewis iawn i mi yn bendant. Fe wnes i fwynhau'r rhaglen Ysgolheigion yn fawr iawn - roedd nifer y cyfleoedd gawson ni’n anhygoel, fel mynd i gystadleuaeth STEM a gynhaliwyd gan brifysgol.”

Joanne Koman
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn mathemateg bellach, Cemeg a Ffiseg.

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Gwyddoniaeth Actiwaraidd
 • Peirianneg Awyrennol
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Economeg
 • Peirianneg Drydanol/Electronig
 • Peirianneg (Cyffredinol)
 • Mathemateg
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Ffiseg
 • Ystadegau

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE