Llenyddiaeth Saesneg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

A ydych chi’n mwynhau bod yn greadigol, meddwl drosoch chi'n hyn, trafod materion cyfoes sy'n gysylltiedig i lenyddiaeth, a datblygu eich syniadau yn ysgrifenedig a thrwy ddarllen? Os felly, yna mae’r cwrs hwn y dewis perffaith i chi! Wedi ei leoli un ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn archwilio nofelau, dramâu a barddoniaeth yn cynnwys testunau a chyd-destunau ac mae hefyd yn gyfle i ddatblygu darllen ac ysgrifennu creadigol. Mae’r rhaglen Llenyddiaeth Saesneg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cynnwys y ddau fodiwl canlynol:

Modiwl 1: Uned 1: Rhyddiaith a Drama  (arholiad allanol, haf - 2 awr, llyfr caeedig)

Adran A: Rhyddiaith ffuglennol cyn 1900

Ar gyfer y modiwl hwn, byddwch yn astudio'r nofel Jane Eyre gan yr awdur enwog Charlotte Bronte. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddarllen y testun rhyddiaith hwn mewn amrywiaeth o ffyrdd a sut i ymateb yn feirniadol a chreadigol. Bydd myfyrwyr yn defnyddio cysyniadau beirniadaeth lenyddol gyda dealltwriaeth a dirnadaeth, ac yn dechrau nodi ac ystyried sut y mynegir agweddau a gwerthoedd mewn testunau. Bydd disgyblion hefyd yn dysgu ystyried dylanwadau diwylliannol a chyd-destunol ar ddarllenwyr ac awduron.

Adran B: Drama

Ar gyfer y rhan yma o'r cwrs, byddwch yn astudio A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams. Byddwch yn dysgu sut i ymateb yn feirniadol a chreadigol i’r testun drama hwn ac i ddefnyddio eich dealltwriaeth eich hun o wahanol ddehongliadau wrth ymateb i a gwerthuso’r testun. Bydd myfyrwyr hefyd yn meithrin dealltwriaeth ar sut i ysgrifennu mewn arddull academaidd priodol.

Modiwl 2: Uned 2: Barddoniaeth Wedi 1900 (arholiad allanol, haf - 2 awr, llyfr agored, copi glân)

Barddoniaeth

Ar gyfer y modiwl hwn, byddwch yn astudio barddoniaeth yr awdur enwog Seamus Heaney, gan drafod amrywiaeth o gerddi o’r casgliad o waith Field Work. I gyd-fynd â’r testun hwn, byddwch hefyd yn astudio barddoniaeth bardd o Gymru, Owen Sheers a’i gasgliad o gerddi yn Skirrid Hill.

Byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi sut y llunnir ystyron mewn testunau barddoniaeth a’r ffordd maw awduron yn addasu strwythur, ffurf ac iaith mewn barddoniaeth i greu effaith. Byddwch hefyd yn dysgu sut i nodi ac ystyried sut y mynegir agweddau a gwerthoedd mewn barddoniaeth, gan ddefnyddio eich dealltwriaeth o wahanol ddehongliadau.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B Gofynion Eraill: BB mewn Llenyddiaeth Saesneg

Addysgu ac Asesu

 • Dau asesiad gwaith cwrs a dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F05
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Llenyddiaeth Saesneg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i’n bendant yn credu bod y Coleg wedi fy helpu i gyflawni fy nodau. Mae wedi bod yn amgylchedd dysgu cefnogol a gwych. Rydw i wedi mwynhau astudio fy holl gyrsiau yn fawr. Rydw i'n credu ei fod yn amgylchedd braf iawn i astudio ynddo.”

Oscar Griffin
Astudio cyrsiau Safon Uwch yn y Clasuron, Llenyddiaeth Saesneg a Hanes

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Hanes
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
 • Ieithoedd
 • Seicoleg

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE