Llenyddiaeth Saesneg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

A ydych chi’n mwynhau bod yn greadigol, meddwl drosoch chi'n hyn, trafod materion cyfoes sy'n gysylltiedig i lenyddiaeth, a datblygu eich syniadau yn ysgrifenedig a thrwy ddarllen? Os felly, yna mae’r cwrs hwn y dewis perffaith i chi! Wedi ei leoli un ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn archwilio nofelau, dramâu a barddoniaeth yn cynnwys testunau a chyd-destunau ac mae hefyd yn gyfle i ddatblygu darllen ac ysgrifennu creadigol. Mae’r rhaglen Llenyddiaeth Saesneg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn cynnwys y ddau fodiwl canlynol:

Modiwl 1: Uned 1: Rhyddiaith a Drama  (arholiad allanol, haf - 2 awr, llyfr caeedig)

Adran A: Rhyddiaith ffuglennol cyn 1900

Ar gyfer y modiwl hwn, byddwch yn astudio'r nofel Jane Eyre gan yr awdur enwog Charlotte Bronte. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddarllen y testun rhyddiaith hwn mewn amrywiaeth o ffyrdd a sut i ymateb yn feirniadol a chreadigol. Bydd myfyrwyr yn defnyddio cysyniadau beirniadaeth lenyddol gyda dealltwriaeth a dirnadaeth, ac yn dechrau nodi ac ystyried sut y mynegir agweddau a gwerthoedd mewn testunau. Bydd disgyblion hefyd yn dysgu ystyried dylanwadau diwylliannol a chyd-destunol ar ddarllenwyr ac awduron.

Adran B: Drama

Ar gyfer y rhan yma o'r cwrs, byddwch yn astudio A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams. Byddwch yn dysgu sut i ymateb yn feirniadol a chreadigol i’r testun drama hwn ac i ddefnyddio eich dealltwriaeth eich hun o wahanol ddehongliadau wrth ymateb i a gwerthuso’r testun. Bydd myfyrwyr hefyd yn meithrin dealltwriaeth ar sut i ysgrifennu mewn arddull academaidd priodol.

Modiwl 2: Uned 2: Barddoniaeth Wedi 1900 (arholiad allanol, haf - 2 awr, llyfr agored, copi glân)

Barddoniaeth

Ar gyfer y modiwl hwn, byddwch yn astudio barddoniaeth yr awdur enwog Seamus Heaney, gan drafod amrywiaeth o gerddi o’r casgliad o waith Field Work. I gyd-fynd â’r testun hwn, byddwch hefyd yn astudio barddoniaeth bardd o Gymru, Owen Sheers a’i gasgliad o gerddi yn Skirrid Hill.

Byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi sut y llunnir ystyron mewn testunau barddoniaeth a’r ffordd maw awduron yn addasu strwythur, ffurf ac iaith mewn barddoniaeth i greu effaith. Byddwch hefyd yn dysgu sut i nodi ac ystyried sut y mynegir agweddau a gwerthoedd mewn barddoniaeth, gan ddefnyddio eich dealltwriaeth o wahanol ddehongliadau.

Gofynion mynediad

Pwnc Unigol Gofyniad Mynediad Iaith Saesneg o leiaf B B mewn Llenyddiaeth Saesneg

Addysgu ac Asesu

 • Dau asesiad gwaith cwrs a dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F05
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Llenyddiaeth Saesneg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Hanes
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
 • Ieithoedd
 • Seicoleg

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE