Dylunio a Thechnoleg (Dylunio Cynnyrch) - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Pwrpas Dylunio Cynnyrch yw adnabod problemau a dylunio datrysiadau arloesol a chreadigol. Ymateb i anghenion dynol, syniadaeth, profi prototeipiau, a’u datblygu yn gynnyrch parod i gael eu gweithgynhyrchu a’u gwerthu i gwsmeriaid.

Bydd ystod o brosiectau bach, gweithdai a darlithoedd yn eich galluogi i ymateb yn greadigol a datblygu eich sgiliau er mwyn eich paratoi ar gyfer eich camau nesaf. Ymhlith y pynciau rydym yn ymdrin â hwy yn UG mae:

• Dylunio Cynnyrch Diwydiannol
• Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr
• Meddylfryd Dylunio
• CAD/CAM 
• Deunyddiau, Prosesau a Thechnegau
• Prosesau Dylunio a Dulliau Ymchwil
• Damcaniaeth Ddylunio (James Dyson a Bethan Gray)

Beth fyddwch chi’n ei astudio

UG Uned 1: Papur Ysgrifenedig 1

Byddwch yn ymgymryd ag arholiad sy’n cynnwys cymysgedd o gwestiynau wedi’u strwythuro a chwestiynau estynedig yn asesu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o: 

• Egwyddorion technegol 
• Egwyddorion dylunio a gwneud 
• Dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn Dylunio a Thechnoleg.

AS Uned 2: Tasg Dylunio a Chreu

Mae disgwyl i chi gwblhau un dasg dylunio a chreu, yn seiliedig ar friff o'ch dewis chi. Byddwch yn rhoi neilltuo 40 awr i'r dasg hon. Mae’r meini prawf ar gyfer y dasg hon fel a ganlyn:

Adnabod ac archwilio posibiliadau dylunio 
Datblygu briff a manyleb ddylunio 
Cynhyrchu a datblygu syniadau dylunio 
Gweithgynhyrchu prototeip
Dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau a phrototeipiau dylunio 

Mae gan y coleg Weithdy Dylunio a Thechnoleg a chyfleusterau cyfrifiadur helaeth.

Gweithdy Dylunio a Thechnoleg:

Amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gael, yn cynnwys coed, cerdyn, sbwng, plastigau
Defnydd o offer a chyfarpar proffesiynol, yn cynnwys cylchlif, bythod chwistrellu, torwyr gwifrau poeth.
Cynhyrchu CAM yn cynnwys argraffwyr 3D, torwyr laser, peiriannau CNC a thorwyr finyl.

Stiwdio Ddylunio a Thechnoleg:

Cyfrifiaduron Mac
Meddalwedd CAD yn cynnwys AutoCAD, Fusion 360, Google SketchUp ac Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg: B B mewn TGAU D&T

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F60
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Roedd athrawon Coleg Caerdydd a’r Fro a’r cyfleusterau bob amser ar gael i mi a oedd o gymorth mawr yn ystod tymor yr arholiadau, ac fe helpodd fi i ennill y graddau yma.”

Omar Sufer
Studying A Levels in Computer Science, ICT and Maths,

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Safon Uwch, mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol: 

• Dylunio Cynnyrch
• Dylunio Diwydiannol
• Pensaernïaeth
• Dylunio mewnol
• Dylunio Modurol
• Dylunio Dodrefn
• Dylunio 3D

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE