Technoleg Dylunio - AS

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Pwrpas Dylunio Cynnyrch yw adnabod problemau a dylunio datrysiadau arloesol a chreadigol. Ymateb i anghenion dynol, syniadaeth, profi prototeipiau, a’u datblygu yn gynnyrch parod i gael eu gweithgynhyrchu a’u gwerthu i gwsmeriaid.

Bydd ystod o brosiectau a gweithdai yn eich galluogi i ymateb yn greadigol i friffiau dylunio. Byddwn rhai o'r pynciau yn mynd i'r afael â:

 • Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr
 • Damcaniaeth Ddylunio (James Dyson a Bethan Gray)
 • Adborth a Gwerthuso Dylunio
 • Prosesau Gweithgynhyrchu
 • Marchnata a Phecynnu
 • Cydweithio Creadigol
 • Sgiliau Entrepreneuraidd

Beth fyddwch chi’n ei astudio

UG Uned 1: Papur Ysgrifenedig 1

Byddwch yn ymgymryd ag arholiad sy’n cynnwys cymysgedd o gwestiynau wedi’u strwythuro a chwestiynau estynedig yn asesu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o:

 • Egwyddorion technegol
 • Egwyddorion dylunio a gwneud
 • Dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn Dylunio a Thechnoleg.

UG Uned 2: Tasg Dylunio a Chreu

Mae disgwyl i chi gwblhau un dasg dylunio a chreu, yn seiliedig ar friff o'ch dewis chi. Byddwch yn rhoi neilltuo 40 awr i'r dasg hon. Mae’r meini prawf ar gyfer y dasg hon fel a ganlyn:

 • Adnabod ac archwilio posibiliadau dylunio
 • Datblygu briff a manyleb ddylunio
 • Cynhyrchu a datblygu syniadau dylunio
 • Gweithgynhyrchu prototeip
 • Dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau a phrototeipiau dylunio

A2 Uned 3: Papur Ysgrifenedig 2

Byddwch yn ymgymryd ag arholiad sy’n cynnwys cymysgedd o gwestiynau wedi’u strwythuro a chwestiynau estynedig yn asesu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o:

 • Egwyddorion technegol
 • Egwyddorion dylunio a gwneud
 • Dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangech mewn Dylunio a Thechnoleg

A2 Uned 4: Tasg Dylunio a Chreu

Byddwch yn ymgymryd â phrosiect dylunio a chreu parhaus, ar sail briff wedi’i ddewis gennych chi, a fydd yn asesu eich gallu i:

 • ·nodi, archwilio, ac amlinellu posibiliadau dylunio
 • dylunio a chreu prototeipiau
 • dadansoddi a gwerthuso penderfyniad dylunio a materion ehangach ym maes dylunio a thechnoleg.

Bydd y prosiect dylunio a chreu yn seiliedig ar yr un maes arnodedig â’r arholiad llafar.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg: B B mewn TGAU D&T

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F60
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Dylunio a Thechnoleg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Roedd athrawon Coleg Caerdydd a’r Fro a’r cyfleusterau bob amser ar gael i mi a oedd o gymorth mawr yn ystod tymor yr arholiadau, ac fe helpodd fi i ennill y graddau yma.”

Omar Sufer
Studying A Levels in Computer Science, ICT and Maths,

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Dylunio Cynnyrch
 • Dylunio Diwydiannol
 • Pensaernïaeth
 • Dylunio Dodrefn
 • Dylunio 3D

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE