Dawns – A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 7 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Dawns A2 yn gwrs blwyddyn sydd i’w astudio law yn llaw â dau neu dri phwnc arall yn ogystal â Bagloriaeth Cymru. Efallai bod posib i fyfyrwyr rhan amser astudio’r cwrs hwn.

Mae astudio dawns yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu yn gymdeithasol gan annog creadigrwydd, ffitrwydd a lles. Wrth i fyfyrwyr ddod yn berfformwyr, byddant hefyd yn magu hyder, hunan barch a sgiliau gweithio fel tîm.   

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs Dawns Lefel A yn gofyn i ddisgyblion ddatblygu, arddangos a mynegi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol, gan ddeall a phrofi:

 • sgiliau technegol perfformio
 • y broses a’r gelf wrth wraidd dawnslunio
 • y berthynas fewnol rhwng creu, arddangos a gwylio/gwerthfawrogi gweithiau dawns
 • datblygiad dawns o fewn cyd-destun artistig a diwylliannol
 • gweithiau dawns broffesiynol a phwysigrwydd y gweithiau hyn
 • Terminoleg benodol y pwnc a’r defnydd ohoni

Bydd gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn cael eu datblygu a’u harddangos o fewn perfformiad, dawnslunio ac ymgysylltiad critigol gydag astudiaeth o repertoire broffesiynol o fewn meysydd astudio penodol.

Mae’r astudiaeth o weithiau dawns broffesiynol, o fewn y meysydd astudio, yn hybu’r integreiddiad o ddamcaniaeth ac ymarfer, ac yn sylfaen i agweddau’r myfyrwyr eu hunain at berfformiadau a dawnslunio.

Mae’r meysydd astudio yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr archwilio’r newidiadau allweddol o fewn datblygiad dawns sydd yn gysylltiedig â genre, ac yn galluogi myfyrwyr i arddangos dealltwriaeth gyd-destunol drwy gyfathrebiad ysgrifenedig a pherfformio.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau rhaglen Uwch Gyfrannol yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol a geirda gan diwtor.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F52
L3

Cymhwyster

AQA Lefel 3 TAG Uwch mewn Dawns

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“O ran y cyfleoedd atgyfnerthu mae'r coleg wedi'u cynnig i mi cefais weithio ar ddwy ffilm fer. Cawsant eu darlledu ar BBC Two roedd hynny'n brofiad gwych. Ac rwyf hefyd wedi cael cymarth yn fy mhroses ymgeisio i fynd i ysgol haf yn ninas efrog newydd, lle byddaf yn astudio blwyddyn nesaf am ddau fis sy'n wallgof.”

Gwenllian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Ffilm, Dawns a Drama

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Celf
 • Coreograffi
 • Dawns
 • Drama
 • Chwaraeon

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE