Cyfrifiadureg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cyfrifiadureg A2 yn dilyn ymlaen o Gyfrifiadureg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae’r fanyleb yn hyrwyddo astudio integredig o gyfrifiadureg, a bydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu ystod eang o sgiliau ym meysydd rhaglennu, datblygiad system, pensaernïaeth gyfrifiadurol, data, cyfathrebu a rhaglenni.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs, fe drafodir y meysydd canlynol:

 • Uned 3: Rhaglennu a Datblygu System

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr, 20% o’r cymhwyster.

Mae’r uned hon yn ymchwilio i raglenni, strwythurau data, algorithmau, rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.

 • Uned 4: Pensaernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Rhaglenni

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr, 20% o’r cymhwyster.

Mae’r uned hon yn ymchwilio pensaernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychiolaeth data, trefniadaeth a strwythur data, rhaglennu, algorithmau a phecynnau meddalwedd.

 • Uned 5: Datrysiad Rhaglennog i Broblem

Asesiad nad yw’n arholiad, 20% o’r cymhwyster.

Ymgeiswyr i drafod, ymchwilio, cynllunio, creu prototeip, coethi a gweithredu, profi a gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol i broblem a ddewiswyd gan yr ymgeisydd y mae’n rhaid ei datrys yn defnyddio cod gwreiddiol (rhaglennu). Mae hwn yn ddarn arwyddocaol o waith, a gyflawnwyd dros gyfnod estynedig o amser.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F27
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

"Roedd athrawon Coleg Caerdydd a’r Fro a’r cyfleusterau bob amser ar gael i mi a oedd o gymorth mawr yn ystod tymor yr arholiadau, ac fe helpodd fi i ennill y graddau yma.”

Omar Sufer
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg, TGCH a Mathemateg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Cyfrifiadureg
 • Seiberddiogelwch
 • Economeg
 • TGCh
 • Mathemateg
 • Ffiseg

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE