Astudiaethau Busnes - AL

L3 Lefel 3
Rhan Amser
4 Medi 2023 — 28 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen AL Astudiaethau Busnes Rhan Amser yn cwmpasu Astudiaethau Busnes UG ac A2, felly mae’n bosibl i fyfyrwyr gael cymhwyster Safon Uwch llawn o fewn blwyddyn.

Mae gan UG Astudiaethau Busnes ddwy uned yn trafod: 

 • Cyfleoedd Busnes 
 • Swyddogaethau Busnes 

Mae A2 yn dilyn ymlaen o UG gyda dwy uned:

 • Dadansoddiad a Strategaeth Busnes
 • Busnes mewn Byd sy'n newid

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae manylion pellach yr holl unedau fel a ganlyn:

Uned 1: Cyfleoedd Busnes 

 • Dechrau Busnes - yr heriau a phroblemau o gychwyn busnes; menter a mentrwyr.

Fe asesir hyn yn defnyddio arholiad ysgrifenedig o 1 awr a 15 munud.

Uned 2: Swyddogaethau Busnes

 • Marchnata - dylunio a gweithredu cymysgedd marchnata effeithiol.
 • Cyllid - archwilio cyllidebau a sut gall busnesau wella llif arian ac elw.
 • Rheoli Gweithrediad - edrych ar sut mae technoleg yn gwella busnes.
 • Pobl mewn Busnes - strwythurau sefydliadol, recriwtio, hyfforddiant ac ysgogiad.

Mae’r arholiad allanol yn 2 awr, gan gynnwys cwestiynau ymateb data gofynnol.

Uned 3: Dadansoddiad a Strategaethau Busnes

 • Mae hyn yn canolbwyntio ar dechnegau dadansoddol ac archwiliad manwl o strategaethau busnes yn defnyddio astudiaethau achos bach.

Arholiad ysgrifenedig o 2 awr 15 munud yn cynnwys cwestiynau strwythuredig.

Uned 4: Y Busnes mewn Byd sy’n Newid

 • Mae hyn yn canolbwyntio ar sut mae busnes yn delio â’r byd deinamig. Bydd y papur hwn yn archwilio’r cynnwys cyfan, o fewn cyd-destun yr amgylchedd allanol. 

Arholiad ysgrifenedig allanol o 2 awr a 15 munud, sy'n cynnwys astudiaeth achos a chwestiynau gofynnol ac ail adran o ddewis o draethodau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £500.00

Gofynion mynediad

5 TGAU A*-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

ALCC3E02
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Busnes

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

"Rwyf wrth fy modd yn astudio fy nghwrs yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gymaint o sbort!  Mae'r annibyniaeth a'r rhyddid rydych chi'n eu cael yn wych A chewch eich tri fel oedolyn. Rwyf wrth fy modd. Yn y coleg, mae'n debyg fy mod wedi mwynhau'r perthnasaoedd clos sydd gennyf gyda fy athrawen.  Rwyf wirioneddol yn teimlo y gallaf droi at fy athrawon gydag unrhyw broblemau yr wyf yn eu cael ac y byddant yn fy helpi i weithio dryddynt."

Gwenllian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Ffilm, Dawns a Drama

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Cyfrifeg
 • Astudiaethau Busnes
 • Cyllid
 • Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Astudiaethau Rheolaeth
 • Marchnata
 • Trafnidiaeth

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE