Peirianneg Awyrennol - Mecatroneg / Roboteg

L4 Lefel 4
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 31 Gorffennaf 2021
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs rhan-amser 10-wythnos hwn, sy'n gyfwerth ag Uned 6, yn berffaith ar gyfer pob dysgwr sydd â diddordeb mewn Mecatroneg a Roboteg.  Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth greiddiol sydd eu hangen arnoch chi i ddylunio systemau mecatroneg syml, fel drôn neu robot. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle arbennig ichi ddysgu am wahanol rannau o bynciau systemau mecatroneg, gan gynnwys, synhwyrau, ysgogyddion a rheoli mewn theori, efelychu ac adeiladu ac adeiladwaith ffisegol. 
Mae'r cwrs hwn yn 4 awr yr wythnos dros gyfnod o 10 wythnos ac mae ganddo'r gofynion canlynol:

Cynigion arferol: BBB ar Safon Uwch, DDM mewn BTEC Lefel 2 neu uwch (i gynnwys Mathemateg ac un ai Ffiseg, Electroneg, Mathemateg Bellach neu Gemeg) neu gyfuniad o'ch cymwysterau.

Ymgeiswyr Hŷn: Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn (21 oed a hŷn) ac nid ydym o reidrwydd yn gofyn am yr un cymwysterau academaidd ag ymgeiswyr sy'n gadael ysgol.

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd y dysgwyr wedi cyflawni tystysgrif mewn Mecatroneg sy'n cwmpasu Uned 6 y Dystysgrif Lefel 4 a gydnabyddir yn genedlaethol.  

Byddwch eisoes yn meddu ar beth gwybodaeth a sgiliau sylfaenol mewn peirianneg gynhyrchu neu gynnal a chadw, mwyaf tebyg o'r ysgol drwy astudiaethau technegol / gweithdy neu brofiad gwaith.  

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Wedi cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

 1. Archwilio nodweddion gweithredol a dyluniad system fecatroneg.
 2. Dylunio manyleb system fecatroneg syml ar gyfer rhaglen benodol,
 3. Defnyddio meddalwedd modelu ac efelychu priodol i archwilio ei gweithrediad a swyddogaeth,
 4. Datrys namau mewn systemau mecatroneg gan ddefnyddio ystod o dechnegau a dulliau.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i bynciau uwch mewn prosiectau a rhaglenni Roboteg a Mecatroneg.

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y dysgwyr wedi cyflawni tystysgrif Lefel 4 mewn Mecatroneg sy'n cwmpasu Uned 6 a gydnabyddir yn genedlaethol.

Asesir y cymhwyster drwy gyfuniad o asesiadau ac aseiniadau ymarferol sydd wedi'u cynllunio gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau a nodwyd yng nghynnwys y cwrs.  Bydd eich sgiliau dwylo yn y gweithdy yn cael eu hasesu a'u marcio'n barhaus.  

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £150.00

Gofynion mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â gwybodaeth a phrofiad digonol mewn Mecatroneg i allu cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH4P04
L4

Cymhwyster

Unit 57 - Mechatronic Systems 10

Roedd Peirianneg Awyrennau yn taclo’r meysydd allweddol roeddwn i’n awyddus i’w cynnwys: Hydroleg, Niwmateg a Thrydanol. Fe es i ymlaen i Radd Anrhydedd BEng o’r cwrs lefel 3 yma yn CAVC. Mae’r cwrs wir yn agoriad llygad o ran cymaint sy’n digwydd tu fewn i awyren, ac fe sefydlodd y ffaith mai dyma yw’r diwydiant i mi.

Lewis Richmond
Myfyriwr BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennau

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP