Peirianneg Awyrenegol – Diploma 60 Credyd Atodol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs dwy flynedd yma, sydd cyfwerth â dwy Lefel A, yn ddelfrydol i'r rheiny sydd yn gadael ysgol gyda diddordeb mewn Gwyddoniaeth Awyrofod a Hedfan yn cynnwys Peirianneg Gyffredinol. Bydd y cwrs yn eich darparu gyda’r sgiliau a'r wybodaeth greiddiol sydd eu hangen i weithio fel gosodwr awyrennau neu beiriannydd ddidrwydded yn y diwydiant hedfan. Mae'r cwrs yn rhoi'r cyfle arbennig i chi ddysgu am amrywiaeth o bynciau yn ymwneud ag awyrennau, gan gynnwys systemau, deunyddiau a chaledwedd awyrennau, hydroleg a gyriad fydd yn eich paratoi chi’n dda am yrfa lwyddiannus mewn awyrofod. Mae’r cwrs oddeutu 20 awr yr wythnos dros gyfnod o ddwy flynedd ac yn meddu ar ofynion gorfodol o ennill gwybodaeth, sgiliau llaw ymarferol mewn cymwysterau mecanyddol ac offer trydanol/afionig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Isod mae’r unedau y byddwch yn ymdrin â nhw:

Blwyddyn 1:

 • Uned 1 Iechyd a Diogelwch
 • Uned 4: Mathemateg
 • Uned 66: Damcaniaeth Hedfan
 • Uned 67: A/C Gwyddoniaeth Fecanyddol
 • Uned 72: A/C Arferion Cynnal a Chadw
 • Uned 77: Ffactorau Dynol

Blwyddyn 2:

 • Uned 2: Cyfathrebu ar gyfer Technegwyr
 • Uned 3: Prosiect Peirianneg
 • Uned 69: Egwyddorion Gweithdy;
 • Uned 70: A/C Deunyddiau a Chaledwedd

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Ymgeiswyr sydd yn meddu ar neu’n disgwyl ennill lleiafswm o 5 TGAU - Gradd A* i D neu gyfwerth. Yn cynnwys A* i C mewn pwnc Mathemateg neu Saesneg. Mae’n rhaid i chi hefyd allu defnyddio cyfrifiadur gan gynnwys peiriannau a chymwysiadau Windows PC. Bydd ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sydd â diddordeb neu brofiad diwydiant yn cael eu hystyried. Sydd hefyd yn: - Frwdfrydig gyda diddordeb i weithio mewn awyrgylch peirianneg - Yn fodlon ymgymryd â chwrs gyda hyfforddiant dwys - Wedi cwblhau profion mewn llythrennedd, rhifedd a sgiliau cyfathrebu sylfaenol ac sy’n meddu ar ymwybyddiaeth ofodol, yn gymwys i wneud cais am y cwrs hwn.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH3F02
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 Sub Dip in Engineer

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n wirioneddol fwynhau astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac alla i ddim gweld fy hun yn astudio yn unrhyw le arall.

Tayla-Jade Gratton
Peirianneg Awyrennol, myfyriwr Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP