Roboteg ac Awtomatiaeth (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 2 Chwefror 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn ymgymryd â’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ymarferol sydd ynghlwm â roboteg ac awtomeiddio o fewn amgylchedd gweithgynhyrchu.

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at ddysgwyr sy’n dymuno deall roboteg a pheirianneg awtomeiddio.

Eisoes yn gweithio yn y diwydiant? Mae'r cwrs hwn hefyd yn addas ar gyfer technegwyr a pheirianwyr sydd eisoes yn gweithio o fewn y diwydiant gweithgynhyrchu sy'n dymuno gwella neu ail-gadarnhau eu sgiliau a'u dealltwriaeth o beirianneg roboteg ac awtomeiddio.

Gall y cwrs hwn alluogi dilyniant i astudio pellach, fel cyrsiau technegol ar lefel 4. Bydd hefyd yn gwella rhagolygon gyrfa dysgwyr sy'n gweithio yn y diwydiant. 

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys cyfres o unedau sy'n cwmpasu gwybodaeth a sgiliau peirianneg roboteg ac awtomeiddio gan gynnwys:

 • Rheolyddion rhesymeg raglenadwy
 • Cynnal a chadw awtomatiaeth
 • Canfod namau a diagnosis
 • Prosesau a swyddogaethau roboteg, Systemau rheoli awtomataidd
 • Egwyddorion dylunio meddalwedd peiriant
 • Rhaglennu roboteg
 • Peirianneg efelychiadau
 • Optimeiddio prosesau.

Mae uned ychwanegol yn mynd i’r afael ag arloesedd mewn awtomeiddio.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn o leiaf 16 oed. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Fodd bynnag, rhaid bod gan ddysgwyr y potensial i gyflawni pob agwedd ar y cwrs. Yn benodol, dylai dysgwyr allu dangos bod ganddyn nhw’r lefelau lleiaf o lythrennedd a rhifedd sy’n ofynnol i gydymffurfio ag agweddau iechyd a diogelwch y cynllun, cwblhau’r canlyniadau dysgu, a’r asesiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

2 Chwefror 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

AERH3P12
L3

Cymhwyster

EAL Lefel 3 Tystysgrif mewn Roboteg ac Awtomatiaeth

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i ddechrau gyrfa fel Peiriannydd Gweithgynhyrchu.

Gall y cwrs hwn alluogi dilyniant i astudio pellach, fel cyrsiau technegol ar lefel 4. Bydd hefyd yn gwella rhagolygon gyrfa dysgwyr sy'n gweithio yn y diwydiant.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP